Parlamentná otázka - O-000104/2016Parlamentná otázka
O-000104/2016

  Konferencia OSN o zmene klímy 2016 v Marrákeši v Maroku (COP 22)

  Otázka na ústne zodpovedanie O-000104/2016
  Komisii
  článok 128 rokovacieho poriadku
  Giovanni La Via, v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
  Peter Liese, v mene skupiny PPE
  Jo Leinen, v mene skupiny S&D
  Julie Girling, v mene skupiny ECR
  Gerben-Jan Gerbrandy, v mene skupiny ALDE
  Estefanía Torres Martínez, v mene skupiny GUE/NGL
  Bas Eickhout, v mene skupiny Verts/ALE
  Marco Affronte, v mene skupiny EFDD

  Postup : 2016/2814(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  O-000104/2016
  Predkladané texty :
  O-000104/2016 (B8-0719/2016)
  Prijaté texty :

  Aké opatrenia Komisia prijíma na zabezpečenie toho, aby konferencia o zmene klímy v Marrákeši (COP 22) priniesla výrazný pokrok týkajúci sa:

  – pokroku v otázke kľúčových prvkov parížskej dohody vrátane posilneného rámca transparentnosti, podrobností o globálnom hodnotení, ďalších usmernení o vnútroštátne stanovených príspevkoch a mechanizmu na uľahčenie uplatňovania a podpory súladu;

  – podoby tzv. facilitačného dialógu v roku 2018, ktorý bude významnou príležitosťou na preklenutie pretrvávajúcej medzery v ambicióznosti zmierňovania vzhľadom na súčasné plánované vnútroštátne stanovené príspevky a

  – zintenzívnenia mobilizácie financovania opatrení v oblasti zmeny klímy, aby sa do roku 2020 dosiahol spoločný cieľ 100 miliárd USD ročne?