Parlamentná otázka - O-000104/2016Parlamentná otázka
O-000104/2016

Konferencia OSN o zmene klímy 2016 v Marrákeši v Maroku (COP 22)

Otázka na ústne zodpovedanie O-000104/2016
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Giovanni La Via, v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Peter Liese, v mene skupiny PPE
Jo Leinen, v mene skupiny S&D
Julie Girling, v mene skupiny ECR
Gerben-Jan Gerbrandy, v mene skupiny ALDE
Estefanía Torres Martínez, v mene skupiny GUE/NGL
Bas Eickhout, v mene skupiny Verts/ALE
Marco Affronte, v mene skupiny EFDD

Postup : 2016/2814(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000104/2016
Predkladané texty :
O-000104/2016 (B8-0719/2016)
Prijaté texty :

Aké opatrenia Komisia prijíma na zabezpečenie toho, aby konferencia o zmene klímy v Marrákeši (COP 22) priniesla výrazný pokrok týkajúci sa:

– pokroku v otázke kľúčových prvkov parížskej dohody vrátane posilneného rámca transparentnosti, podrobností o globálnom hodnotení, ďalších usmernení o vnútroštátne stanovených príspevkoch a mechanizmu na uľahčenie uplatňovania a podpory súladu;

– podoby tzv. facilitačného dialógu v roku 2018, ktorý bude významnou príležitosťou na preklenutie pretrvávajúcej medzery v ambicióznosti zmierňovania vzhľadom na súčasné plánované vnútroštátne stanovené príspevky a

– zintenzívnenia mobilizácie financovania opatrení v oblasti zmeny klímy, aby sa do roku 2020 dosiahol spoločný cieľ 100 miliárd USD ročne?