Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000105/2016Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000105/2016

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000105/2016
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Διαδικασία : 2016/2637(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000105/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000105/2016 (B8-1801/2016)
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Τα trans-λιπαρά οξέα είναι ακόρεστα λιπαρά τα οποία απαντούν σε τροφές που παράγονται από μηρυκαστικά καθώς και σε βιομηχανικά παραχθέντα, μερικώς υδρογονωμένα φυτικά έλαια. Η κατανάλωση βιομηχανικά παραχθέντων, μερικώς υδρογονωμένων φυτικών ελαίων έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακού νοσήματος. Η υψηλή κατανάλωση trans-λιπαρών συνιστά παράγοντα κινδύνου, ιδίως για την ανάπτυξη στεφανιαίας νόσου (περισσότερο από κάθε άλλο θρεπτικό στοιχείο ανά θερμίδα), μιας ασθένειας η οποία υπολογίζεται συντηρητικά ότι ευθύνεται για περίπου 660.000 θανάτους ετησίως στην ΕΕ, ήτοι περίπου 14% της συνολικής θνησιμότητας.

Σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο «έκθεση για την παρουσία trans-λιπαρών σε τρόφιμα και στη διατροφή στο σύνολο του πληθυσμού της Ένωσης. Ο στόχος της έκθεσης είναι να εκτιμηθούν οι αντίκτυποι των κατάλληλων μέσων που θα μπορούσαν να επιτρέπουν στους καταναλωτές να κάνουν υγιεινότερες επιλογές όσον αφορά τα τρόφιμα και τη διατροφή τους εν γένει ή που θα μπορούσαν να προωθήσουν την παροχή υγιεινότερων επιλογών όσον αφορά τα τρόφιμα στους καταναλωτές, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της παροχής πληροφοριών στους καταναλωτές σχετικά με trans-λιπαρά ή της επιβολής περιορισμών στη χρήση τους.» Η Επιτροπή κλήθηκε να συνοδεύσει την έκθεση με σχετική πρόταση κανονισμού, «εφόσον ενδείκνυται». Στην έκθεση που δημοσιοποίησε τον Δεκέμβριο 2015, η Επιτροπή καταγράφει την κατάσταση και εξετάζει πιθανές (νομοθετικές και μη νομοθετικές) εναλλακτικές επιλογές για τον περιορισμό της κατανάλωσης trans-λιπαρών στην ΕΕ, ενώ περιγράφει τις πιθανές επιπτώσεις της εφαρμογής των προσεγγίσεων αυτών. Η Επιτροπή απέφυγε να υποβάλει νομοθετική πρόταση.

Δεδομένων των ανωτέρω, προτίθεται το Συμβούλιο να υποστηρίξει νομοθετικές εναλλακτικές επιλογές με στόχο την εξάλειψη μακροπρόθεσμα των trans-λιπαρών από την ενωσιακή τροφική αλυσίδα μέσω της θέσπισης στην ΕΕ είτε υποχρεωτικής επισήμανσης της περιεκτικότητας σε trans-λιπαρά είτε νόμιμου ορίου περιεκτικότητας βιομηχανικών trans-λιπαρών για όλες τις τροφές;