Parlamentsfråga - O-000105/2016Parlamentsfråga
O-000105/2016

Transfetter

Fråga för muntligt besvarande O-000105/2016
till rådet
Artikel 128 i arbetsordningen
Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Mireille D'Ornano, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Förfarande : 2016/2637(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000105/2016
Ingivna texter :
O-000105/2016 (B8-1801/2016)
Antagna texter :

Transfetter är omättade fetter som finns i livsmedel som erhålls från idisslare och i industriellt framställda, delvis härdade vegetabiliska oljor. Konsumtion av industriellt framställda, delvis härdade vegetabiliska oljor har associerats med ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Högt intag av transfetter är en riskfaktor särskilt för kranskärlssjukdom (mer än något annat livsmedel, räknat per kalori), en sjukdom som lågt räknat leder till ungefär 660 000 dödsfall om året i EU, dvs. ungefär 14 procent av alla dödsfall.

Enligt artikel 30.7 i förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna ska kommissionen lägga fram en rapport till Europaparlamentet och rådet ”om förekomsten av transfetter i livsmedel och i det samlade kostintaget för unionens befolkning. Syftet med rapporten ska vara att bedöma effekten av lämpliga metoder som kan få konsumenterna att göra hälsosammare val i fråga om livsmedel och det samlade kostintaget eller som kan främja tillhandahållandet av hälsosammare livsmedelsalternativ till konsumenterna, bland annat genom konsumentinformation om transfetter eller genom begränsningar av deras användning.” Kommissionen uppmanades att låta denna rapport åtföljas av ett lagstiftningsförslag ”vid behov”. I den rapport som publicerades i december 2015 gjorde kommissionen en kartläggning av läget och överväger möjliga alternativ (både med och utan lagstiftning) för att minska konsumtionen av transfetter i EU, och redogjorde för några av de eventuella konsekvenserna av att införa dessa åtgärder. Kommissionen valde att inte lägga fram något lagstiftningsförslag.

Mot bakgrund av ovanstående, kan rådet ge sitt stöd till lagstiftningsåtgärder för att på lång sikt få bort transfetterna från livsmedelskedjan i EU, antingen genom obligatorisk innehållsmärkning eller genom rättsligt fastställda gränsvärden för mängden industriellt framställda transfetter i alla livsmedel?