Парламентарен въпрос - O-000106/2016Парламентарен въпрос
O-000106/2016

Трансмастни киселини

Въпрос с искане за устен отговор O-000106/2016
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Mireille D'Ornano, от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Процедура : 2016/2637(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000106/2016
Внесени текстове :
O-000106/2016 (B8-1802/2016)
Приети текстове :

Трансмастните киселини са ненаситени мазнини, които се срещат в храни, получени от преживни животни, и в промишлено произведени, частично хидрогенирани растителни мазнини. Потреблението на промишлено произведени, частично хидрогенирани растителни мазнини се свързва с увеличен риск от сърдечносъдови заболявания. Високият прием на трансмастни киселени е рисков фактор по-специално за развитието на коронарна болест на сърцето – заболяване, което според консервативни изчисления е причина за смъртта на 660 000 души годишно в ЕС или около 14% от общата смъртност.

Трансмастните киселини се използват от хранителновкусовата промишленост заради специфичните си характеристики, които осигуряват желаната консистенция на продуктите и им осигуряват дълъг срок на годност. Но преди всичко те са евтина суровина за производствения процес. Продуктите, които понастоящем се приготвят с трансмастни киселини, са предимно продукти за бързо хранене, полуфабрикати и леки закуски (както сладки, така и солени) и съответно са класифицирани като силно преработени храни. Член 30, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1169/2011 за предоставянето на информация за храните на потребителите изисква Комисията да представи на Европейския парламент и на Съвета „доклад за наличието на трансмастни киселини в храните и в хранителния режим като цяло на населението на Съюза. Целта на този доклад е да се оцени въздействието на подходящи средства, които биха дали възможност на потребителите да правят по-здравословен избор на храни и хранителни режими или които биха насърчили представянето на алтернативи на по-здравословни храни, включително предоставяне на потребителите на информация относно трансмастните киселини или въвеждане на ограничения за използването им.“ Комисията е приканена да придружи доклада, по целесъобразност, със законодателно предложение. В доклада, публикуван през декември 2015 г., Комисията отчита положението и разглежда евентуални възможности (законодателни и незаконодателни) за ограничаване на потреблението на трансмастни киселини в ЕС, като очертава някои от възможните последици от въвеждането на тези подходи. Комисията се въздържа да внесе законодателно предложение.

От момента на приемане на Регламент № 1169/2011 възникнаха убедителни доказателства за ползата за здравето от ограничаването на трансмастните киселини в храните. Комисията ще внесе ли предложение за подобно ограничаване, с цел да се защити общественото здраве?