Parlamentní otázka - O-000106/2016Parlamentní otázka
O-000106/2016

Tuky s obsahem transmastných kyselin

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000106/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Mireille D'Ornano, za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Postup : 2016/2637(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000106/2016
Předložené texty :
O-000106/2016 (B8-1802/2016)
Přijaté texty :

Tuky s obsahem transmastných kyselin jsou nenasycené tuky, které se nacházejí v potravinách získávaných z přežvýkavců a v průmyslově vyráběných částečně hydrogenovaných rostlinných tucích. Konzumace průmyslově vyráběných částečně hydrogenovaných rostlinných tuků je spojována se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních chorob. Příjem tuků s obsahem transmastných kyselin je rizikovým faktorem zejména z hlediska rozvoje ischemické choroby srdeční, což je onemocnění, které má podle střízlivých odhadů v EU na svědomí přibližně 660 000 úmrtí ročně, neboli asi 14 % z celkového počtu úmrtí.

Tuky s obsahem transmastných kyselin se v potravinářství používají pro své zvláštní vlastnosti, které dodávají výrobkům žádoucí konzistenci a zaručují dlouhou trvanlivost. Především jsou však v rámci výrobního procesu levnou výchozí látkou. V případě výrobků, které se v současnosti vyrábějí na základě tuků s obsahem transmastných kyselin, se většinou jedná o rychlé občerstvení, polotovary a (sladké a slané) svačiny, a proto se označují jako zpracované potraviny. Podle čl. 30 odst. 7 nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům je nutné, aby Komise „Evropskému parlamentu a Radě předložila zprávu o přítomnosti tuků obsahujících transmastné kyseliny v potravinách a celkově ve stravě obyvatel Unie. Účelem zprávy je vyhodnotit dopad vhodných prostředků, které by mohly umožnit spotřebitelům, aby se rozhodovali pro zdravější potraviny a celkově zdravější stravu, nebo které by mohly podpořit poskytování zdravější nabídky potravin spotřebitelům, včetně mj. poskytování informací o tucích obsahujících transmastné kyseliny spotřebitelům nebo o omezeních spojených s jejich používáním“. Komise byla vyzvána, aby ke zprávě „v případě potřeby“ přiložila legislativní návrh. Ve zprávě zveřejněné v prosinci 2015 Komise zhodnotila stávající situaci, zvážila dostupné (legislativní a nelegislativní) možnosti, jak omezit spotřebu tuků obsahujících transmastné kyseliny v EU, a zároveň načrtla možné důsledky zavedení těchto postupů. Legislativní návrh Komise nepředložila.

Od přijetí nařízení 1169/2011 se objevily přesvědčivé důkazy o tom, že omezení průmyslově vyráběných tuků s obsahem transmastných kyselin v potravinách má příznivý vliv na zdraví. Navrhne proto Komise v zájmu ochrany veřejného zdraví takovéto hraniční hodnoty?