Parlamentsfråga - O-000106/2016Parlamentsfråga
O-000106/2016

Transfetter

Fråga för muntligt besvarande O-000106/2016
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Mireille D'Ornano, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Förfarande : 2016/2637(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000106/2016
Ingivna texter :
O-000106/2016 (B8-1802/2016)
Antagna texter :

Transfetter är omättade fetter som finns i livsmedel som erhålls från idisslare och i industriellt framställda och delvis härdade vegetabiliska oljor. Konsumtion av industriellt framställda och delvis härdade vegetabiliska oljor har associerats med ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Högt intag av transfetter är en riskfaktor särskilt för kranskärlssjukdom, en sjukdom som enligt en försiktig uppskattning orsakar ungefär 660 000 dödsfall om året i EU, dvs. ungefär 14 procent av alla dödsfall.

Livsmedelsindustrin använder transfetter för att deras särskilda egenskaper ger önskad konsistens och lång hållbarhet åt produkterna. Men framför allt är dessa fetter en billig insatsvara i produktionsprocessen. Produkter som idag framställs med transfetter är främst snabbmat, hel- och halvfabrikat och snacks (både söta och salta), och de betecknas därför som kraftigt bearbetade livsmedel. Enligt artikel 30.7 i förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna ska kommissionen lägga fram en rapport till Europaparlamentet och rådet ”om förekomsten av transfetter i livsmedel och i det samlade kostintaget för unionens befolkning. Syftet med rapporten ska vara att bedöma effekten av lämpliga metoder som kan få konsumenterna att göra hälsosammare val i fråga om livsmedel och det samlade kostintaget eller som kan främja tillhandahållandet av hälsosammare livsmedelsalternativ till konsumenterna, bland annat genom konsumentinformation om transfetter eller genom begränsningar av deras användning.” Kommissionen uppmanades att låta denna rapport åtföljas av ett lagstiftningsförslag ”vid behov”. I den rapport som offentliggjordes i december 2015 gjorde kommissionen en kartläggning av läget och möjliga alternativ (både med och utan lagstiftning) för att minska konsumtionen av transfetter i EU och redogjorde för några av de eventuella konsekvenserna av att införa dessa åtgärder. Kommissionen valde att inte lägga fram något lagstiftningsförslag.

Sedan förordning 1169/2011 antogs har det kommit fram övertygande bevis för hälsofördelarna med att begränsa industriella transfetter i livsmedel. Kommer kommissionen därför att föreslå sådana begränsningar till skydd för folkhälsan?