Парламентарен въпрос - O-000107/2016Парламентарен въпрос
O-000107/2016

Европейска доброволческа служба

Въпрос с искане за устен отговор O-000107/2016
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Silvia Costa, от името на Комисия по култура и образование

Процедура : 2016/2872(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000107/2016
Внесени текстове :
O-000107/2016 (B8-1803/2016)
Гласувания :
Приети текстове :

През 2016 г. Европейската доброволческа служба (ЕДС) отбелязва 20-ата си годишнина. В рамките на 20 години са подкрепени 100 000 доброволци. Парламентът, и по-специално комисията по култура и образование (CULT), подкрепя доброволчеството като израз на солидарност, който допринася за укрепването на активното гражданско участие и се бори със социалното изключване, бедността, нетърпимостта, расизма, ксенофобията и несправедливостта, като в същото време има важен принос за разпространението на европейските ценности. Ползите му са признати и при извършваната в трети държави доброволческа дейност в качеството ѝ на стратегически инструмент за насърчаване на взаимното разбирателство и междукултурните отношения.

Доброволчеството предоставя на участниците значителни умения за учене през целия живот. Поради това съществува необходимост да се насърчават системите за увеличаване на разбирането и прозрачността на уменията за самостоятелно и неформално учене, придобити по време на доброволческия опит.

Независимо от положителната обратна информация комисията CULT счита, че може да бъде направено повече за подобряването на рамката на доброволческите програми, и по-специално на ЕДС, за да се осигури по-добър достъп до тях и информацията относно наличните инициативи и възможности.

В тази връзка от Комисията се иска да отговори на следните въпроси:

– Комисията възнамерява ли да пристъпи към разширяване на обхвата, участниците, областите на работа и дестинациите за ЕДС и към разрешаване на процедура за участие в ЕДС, извършвана частично или цялостно онлайн, така че да се използват новите технологии? Ако да, по какъв начин?

– Какви инициативи планира да стартира или развие Комисията, за да насърчи доброволчеството на лица от всички възрасти, включително, но не само, мобилност на трансгранични доброволци, и по-специално в контекста на хуманитарната криза?

– Комисията възнамерява ли да пристъпи към официалното признаване на статута на европейски доброволец?

– Комисията има ли готовност да настоява за по-добра подкрепа за достъпа на граждани на трети държави, които искат да извършват доброволческа дейност в Европа?

– Какви действия ще предприеме Комисията, за да събере повече данни относно качеството на доброволческите дейности и утвърди приноса им към социалното сближаване и към БВП, така че да осигури примери за развиването на бъдещи инициативи и програми, както и за признаване на доброволчеството като съфинансиране?

– Също така Комисията планира ли да насърчава гражданството на ЕС чрез инициативата „Европейска гражданска служба“?