Parlamentní otázka - O-000107/2016Parlamentní otázka
O-000107/2016

Evropská dobrovolná služba

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000107/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Silvia Costa, za Výbor pro kulturu a vzdělávání

Postup : 2016/2872(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000107/2016
Předložené texty :
O-000107/2016 (B8-1803/2016)
Hlasování :
Přijaté texty :

V roce 2016 slaví Evropská dobrovolná služba (EVS) dvacáté výročí zahájení své činnosti. Za dobu těchto dvaceti let byla poskytnuta podpora 100 000 dobrovolníků. Parlament a zejména Výbor pro kulturu a vzdělávání (CULT) podporují dobrovolnictví jako výraz solidarity, který přispívá k posílení aktivního občanství a boji proti sociálnímu vyloučení, chudobě, nesnášenlivosti, rasismu, xenofobii a nespravedlnosti, přičemž také významně přispívá k šíření evropských hodnot. Při dobrovolné činnosti vykonávané ve třetích zemích rovněž oceňováno jako strategický nástroj podporující vzájemné porozumění a mezikulturní vztahy.

Dobrovolnictví umožňuje účastníkům pevně si osvojit schopnost celoživotního učení. Z těchto důvodů je nutné vybudovat systémy zaměřené na zvyšování míry transparentnosti neformálních učebních dovedností získaných během zkušeností s dobrovolnictvím a na zvyšování povědomí o těchto dovednostech.

Bez ohledu na pozitivní zpětnou vazbu se výbor CULT domnívá, že toho lze pro zlepšení rámce pro dobrovolnické programy, zvláště EVS, ještě mnoho vykonat, aby se tak zvýšilo povědomí o iniciativách a příležitostech, které jsou k dispozici, a zajistil se k nim lepší přístup.

V této souvislosti žádáme Komisi, aby odpověděla na následující otázky:

– Má Komise v úmyslu přikročit k rozšíření záběru, oblasti práce a seznamu cílových míst EVS a k navýšení počtu jejích účastníků? Má také v úmyslu částečně nebo zcela umožnit přihlášení se na stáž v rámci EVS on-line cestou, a tím i využít nové technologie? Pokud ano, jakým způsobem?

– Jaké iniciativy Komise zamýšlí zahájit nebo rozvinout, aby povzbudila osoby všech věkových skupin k účasti na dobrovolných činnostech, což se týká mimo jiné také mobility přeshraničních dobrovolníků, zejména v souvislosti s humanitárními krizemi?

– Má Komise v úmyslu přikročit k oficiálnímu uznání statusu evropského dobrovolníka?

– Je Komise připravena zasazovat se o větší podporu přístupu občanů třetích zemí k dobrovolnické činnosti v Evropě?

– Jaké kroky Komise podnikne za účelem shromáždění více údajů o hodnotě dobrovolných činností a zhodnocení jejich přínosu pro sociální soudržnost a HDP? Tím by poskytla argumenty pro rozvoj budoucích iniciativ a programů a pro uznání nutnosti spolufinancování dobrovolných činností.

– Zvažuje také Komise výchovu k občanství EU prostřednictvím iniciativy evropské občanské služby?