Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000107/2016Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000107/2016

  Europæisk volontørtjeneste

  Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000107/2016
  til Kommissionen
  jf. forretningsordenens artikel 128
  Silvia Costa, for Kultur- og Uddannelsesudvalget

  Procedure : 2016/2872(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  O-000107/2016
  Indgivne tekster :
  O-000107/2016 (B8-1803/2016)
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  I 2016 fejrer den europæiske volontørtjeneste (EVS) sit 20-års jubilæum. 100 000 frivillige er blevet støttet i 20 år. Parlamentet – og navnlig Udvalget om Kultur og Uddannelse (CULT) – støtter frivilligt arbejde som et udtryk for solidaritet, der bidrager til at styrke aktivt medborgerskab og modvirker social udstødelse, fattigdom, intolerance, racisme, fremmedhad samt uretfærdighed, samtidig med at det yder et vigtigt bidrag til at udbrede de europæiske værdier. Fordelene herved anerkendes også i det volontørarbejde, der gennemføres med tredjelande som et strategisk redskab til at fremme gensidig forståelse og interkulturelle relationer.

  Frivilligt arbejde giver deltagere stærke livslange læringsfærdigheder. Derfor er der behov for at fremme systemer, der øger forståelsen for og gennemsigtigheden af de uformelle og ikke-formelle læringsfærdigheder, som er erhvervet gennem frivilligt arbejde.

  Uagtet den positive feedback mener CULT-Udvalget, at der kan gøres mere for at forbedre rammerne for volontørprogrammer, navnlig den europæiske volontørtjeneste, med henblik på at sikre bedre adgang til og viden om de tilgængelige initiativer og muligheder.

  På denne baggrund bedes Kommissionen besvare følgende spørgsmål:

  – agter Kommissionen at fortsætte med at udvide EVS med hensyn til volontørtjenestens anvendelsesområde, deltagere, arbejdsområder og destinationer og med at udvide EVS-uddannelsesopholdet på en sådan måde, at en del af det eller hele opholdet kan gennemføres online og ved at anvende teknologier? I bekræftende fald, hvordan?

  – hvilke initiativer planlægger Kommissionen at iværksætte eller udvikle med henblik på at fremme frivilligt arbejde for folk i alle aldre, herunder, men ikke begrænset til, mobilitet for volontører på tværs af grænserne, navnlig i forbindelse med den humanitære krise?

  – agter Kommissionen at gå videre med den formelle anerkendelse af en europæisk status som volontør?

  – er Kommissionen rede til at tilskynde yderligere til, at der ydes bedre støtte til adgang for tredjelandsstatsborgere, der ønsker at udføre frivilligt arbejde i Europa?

  – hvilke foranstaltninger vil Kommissionen træffe for at indsamle flere data om værdien af frivilligt arbejde og for at valorisere dets bidrag til social samhørighed og til BNP og dermed tilvejebringe dokumentation for udviklingen af fremtidige initiativer og programmer samt anerkende frivilligt arbejde som medfinansiering?

  – har Kommissionen desuden til hensigt at fremme EU-borgerskabet gennem et europæisk medborgerskabsinitiativ?