Parlamendi esitatud küsimus - O-000107/2016Parlamendi esitatud küsimus
O-000107/2016

Euroopa vabatahtlik teenistus

Suuliselt vastatav küsimus O-000107/2016
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Silvia Costa, Kultuuri- ja hariduskomisjoni nimel

Menetlus : 2016/2872(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000107/2016
Esitatud tekstid :
O-000107/2016 (B8-1803/2016)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

2016. aastal tähistab Euroopa vabatahtlik teenistus oma 20. sünnipäeva. 20 aasta jooksul on toetatud 100 000 vabatahtlikku. Parlament, eelkõige selle kultuuri- ja hariduskomisjon, toetab vabatahtlikku tegevust kui solidaarsuse väljendust, mis aitab kaasa kodanikuaktiivsuse tõusule ning aitab vältida sotsiaalset tõrjutust, vaesust, sallimatust, rassismi, ksenofoobiat ja ebaõiglust, andes samaaegselt olulise panuse Euroopa väärtuste levitamisse. Samuti on hinnatav kolmandate riikidega läbiviidav vabatahtlik tegevus, mis kujutab endast strateegilist vahendit vastastikuse mõistmise ja kultuuridevaheliste suhete edendamiseks.

Vabatahtlik töö annab osalejatele head elukestva õppe oskused. Seetõttu on vaja soodustada süsteemide arendamist, mis suurendaksid vabatahtlikuna töötamise käigus saadud kogemus- ja vabaõppe oskuste mõistmist ja läbipaistvust.

Vaatamata positiivsele tagasisidele on kultuuri- ja hariduskomisjon seisukohal, et vabatahtliku tegevuse programmide raamistiku, eelkõige Euroopa vabatahtliku teenistuse parandamiseks saaks teha rohkem, et tagada parem juurdepääs ja suurem teadlikkus olemasolevatest algatustest ja võimalustest.

Eelnimetatut arvesse võttes palutakse komisjonil vastata järgmistele küsimustele:

– Kas komisjon kavatseb jätkata Euroopa vabatahtliku teenistuse ulatuse, osalejate, tegevusvaldkondade ja sihtkohtade arvu suurendamisega ning teenistuses osalemise avalduste osalise või täieliku internetis vormistamise võimaldamisega, kasutades seega ära uusi tehnoloogiaid? Kui jah, siis kuidas?

– Milliseid algatusi kavatseb komisjon käivitada või arendada, et julgustada igas vanuses inimesi tegema vabatahtlikku tööd, sealhulgas, kuid mitte ainult liikuvat ja piiriülest vabatahtlikku tööd, eriti seoses humanitaarkriisiga?

– Kas komisjon kavatseb jätkata Euroopa vabatahtlike staatuse ametlikku tunnustamist?

– Kas komisjon on valmis jätkama jõupingutuste tegemist parema toe tagamiseks kolmandate riikide kodanikele, kes soovivad teha vabatahtlikku tööd Euroopas?

– Milliseid meetmeid kavatseb komisjon võtta, et koguda rohkem teavet vabatahtliku tegevuse väärtuse kohta ning väärtustada vabatahtliku tegevuse panust sotsiaalsesse ühtekuuluvusse ja SKP-sse, esitades seega tõendeid tulevaste algatuste ja programmide arendamise kohta ning tunnistades, et vabatahtlik töö kujutab kaasrahastamist?

– Kas komisjon kavatseb edendada ka ELi kodakondsust Euroopa kodanikuteenistuse algatuse kaudu?