Parlamentin kysymys - O-000107/2016Parlamentin kysymys
O-000107/2016

Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu

Suullisesti vastattava kysymys O-000107/2016
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Silvia Costa, Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puolesta

Menettely : 2016/2872(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000107/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000107/2016 (B8-1803/2016)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Vuonna 2016 Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu (EVS) viettää 20-vuotisjuhlaansa. Sen kautta on 20 vuoden aikana lähtenyt 100 000 nuorta vapaaehtoistyöhön. Parlamentti ja erityisesti sen kulttuuri- ja koulutusvaliokunta (CULT) tukee vapaaehtoistoimintaa solidaarisuuden ilmauksena, joka edistää aktiivisen kansalaisuuden vahvistamista ja torjuu sosiaalista syrjäytymistä, köyhyyttä, suvaitsemattomuutta, rasismia, muukalaisvihaa sekä epäoikeudenmukaisuutta ja myötävaikuttaa samalla merkittävästi eurooppalaisten arvojen levittämiseen. Sen hyödyt on myös tunnustettu kolmansien maiden kanssa toteutettavan vapaaehtoistyön piirissä strategisena välineenä, jolla edistetään keskinäistä yhteisymmärrystä ja kulttuurien välisiä suhteita.

Vapaaehtoistyö tarjoaa osallistujille merkittäviä elinikäisen oppimisen taitoja. Tämän vuoksi on tarpeen edistää järjestelmiä, joilla lisätään vapaaehtoistoiminnan aikana saadun epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen kautta hankittuja taitoja koskevaa ymmärrystä ja avoimuutta.

Myönteisestä palautteesta huolimatta vapaaehtoisohjelmien ja erityisesti Eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun puitteita voitaisiin CULT-valiokunnan mielestä vieläkin parantaa, jotta varmistetaan näiden ohjelmien parempi saatavuus ja tiedon saanti saatavilla olevista aloitteista ja mahdollisuuksista.

Tätä taustaa vasten komissiota pyydetään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

– Aikooko komissio jatkaa Eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun soveltamisalan, osallistujien, toiminta-alojen sekä kohteiden laajentamista ja aikooko se hyödyntää uutta teknologiaa EVS:n palvelujen toimimisen kokonaan tai osittain verkossa mahdollistamiseksi? Jos näin on, miten se tapahtuu?

– Mitä aloitteita komissio aikoo käynnistää tai kehittää kannustaakseen kaikenikäisten ihmisten osallistumista vapaaehtoistyöhön esimerkiksi, mutta ei yksinomaan, edistämällä vapaaehtoistyöntekijöiden rajatylittävää liikkuvuutta erityisesti humanitaaristen kriisien yhteydessä?

– Aikooko komissio tunnustaa virallisesti eurooppalaisten vapaaehtoistyöntekijöiden aseman?

– Onko komissio valmis tukemaan entistä paremmin kolmansien maiden kansalaisten mahdollisuuksia tehdä vapaaehtoistyötä Euroopassa?

– Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä kerätäkseen enemmän tietoa vapaaehtoistoiminnan arvosta ja hyödyntääkseen vapaaehtoistoiminnan myönteistä vaikutusta sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja BKT:hen ja antaen siten tarpeellista tietoa tulevien aloitteiden sekä ohjelmien kehittämiselle ja tunnustaen vapaaehtoistyön yhdeksi yhteisrahoituksen muodoksi?

– Aikooko komissio myös edistää EU:n kansalaisuutta eurooppalaisen yhteiskuntapalvelualoitteen kautta?