Parlamento klausimas - O-000107/2016Parlamento klausimas
O-000107/2016

Europos savanorių tarnyba

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000107/2016
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Silvia Costa, Kultūros ir švietimo komiteto vadu

Procedūra : 2016/2872(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000107/2016
Pateikti tekstai :
O-000107/2016 (B8-1803/2016)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

2016 m. Europos savanorių taryba švenčia savo 20-ąsias metines Per 20 metų parama buvo suteikta 100 000 savanorių. Parlamentas, ypač Švietimo ir kultūros (CULT) komitetas, palaiko savanorystę kaip solidarumo išraišką, kuria stiprinamas aktyvus pilietiškumas ir kovojama su socialine atskirtimi, skurdu, netolerancija, rasizmu, ksenofobija ir neteisybe bei reikšmingai prisidedama prie Europos vertybių sklaidos. Jos, kaip strateginės priemonės, skatinančios tarpusavio supratimą ir tarpkultūrinius ryšius, nauda taip pat pripažįstama trečiųjų šalių savanoriškoje veikloje.

Savanorystė suteikia dalyviams stiprių mokymosi visą gyvenimą įgūdžių. Todėl būtina skatinti sistemas, kuriomis siekiama stiprinti neformaliojo mokymosi ir savišvietos įgūdžių, įgytų vykdant savanorišką veiklą, supratimą ir skaidrumą.

Nepaisant teigiamo įvertinimo, CULT komitetas mano, kad galima nuveikti daugiau gerinant savanorystės programų sistemą ir ypač Europos savanorių tarnybą, siekiant užtikrinti geresnes žinias apie galimas iniciatyvas ir galimybes bei prieigą prie jų.

Atsižvelgiant į tai, Komisija prašoma atsakyti į šiuos klausimus:

– Ar Komisija ketina plėsti Europos savanorių tarybos aprėptį, veiklos sritis bei tikslus, didinti dalyvių skaičių ir visus priėmimus į Europos savanorių tarybą ar dalį jų vykdyti nuotoliniu būdu, taip pasinaudojant naujosiomis technologijomis? Jei taip, kaip?

– Kokių iniciatyvų Komisija planuoja imtis siekdama skatinti visų amžiaus grupių asmenų savanorystę, įskaitant, bet neapsiribojant tarpvalstybinę veiklą vykdančių savanorių judumu, ypač humanitarinės krizės kontekste?

– Ar Komisija ketina oficialiai pripažinti Europos savanorio statusą?

– Ar Komisija yra pasiruošusi skatinti geresnę paramą Europoje savanoriauti norinčių trečiųjų šalių piliečių patekimui?

– Kokių veiksmų imsis Komisija, siekdama surinkti daugiau duomenų apie savanoriškos veiklos svarbą bei įvertinti jos reikšmę socialinei sanglaudai ir BVP, taip pagrindžiant būsimas iniciatyvas ir programas, taip pat pripažįstant savanorystės įnašą bendram finansavimui?

– Ar Komisija taip pat numato Europos pilietinės tarnybos iniciatyva skatinti ES pilietybę?