Parlamenta jautājums - O-000107/2016Parlamenta jautājums
O-000107/2016

Eiropas Brīvprātīgo dienests

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000107/2016
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Silvia Costa, Kultūras un izglītības komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2016/2872(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000107/2016
Iesniegtie teksti :
O-000107/2016 (B8-1803/2016)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

2016. gadā Eiropas brīvprātīgo dienests (EVS) svin savu 20. gadskārtu. 20 gadu laikā ir tikuši atbalstīti 100 000 brīvprātīgie. Eiropas Parlaments un jo īpaši Kultūras un izglītības komiteja (CULT) atbalsta brīvprātīgo darbu kā solidaritātes izpausmi, kas veicina aktīvu pilsonību un stājas pretī sociālajai atstumtībai, nabadzībai, neiecietībai, rasismam, ksenofobijai un netaisnībai, tajā pašā laikā dodot nozīmīgu ieguldījumu Eiropas vērtību popularizēšanā. Tās priekšrocības tiek atzītas arī brīvprātīgo darbā, kas veikts ar trešām valstīm kā stratēģisks instruments, lai veicinātu savstarpējo izpratni un starpkultūru attiecības.

Brīvprātīgo darbs sniedz dalībniekiem stabilas mūžizglītības prasmes. Tādēļ ir jāveicina sistēmas, lai palielinātu izpratni un pārredzamību attiecībā uz ikdienējās un neformālās mācīšanās prasmēm, kas iegūtas brīvprātīgo darba pieredzē.

Neraugieties uz pozitīvajām atsauksmēm, CULT komiteja uzskata, ka ir iespējams darīt vairāk, lai uzlabotu brīvprātīgo darba programmu satvaru un jo īpaši EVS, tā lai nodrošinātu labāku piekļuvi un zināšanas par esošajām iniciatīvām un iespējām.

Ņemot to vērā, lūdz Komisijai atbildēt uz šādiem jautājumiem.

– Vai Komisija plāno turpināt paplašināt EVS attiecībā uz darbības jomu, dalībniekiem, darba jomām un galamērķiem un strādāt pie tā, lai EVS prakses piedāvājumu daļēji vai pilnībā varētu izvietot tiešsaistē, tādējādi izmantojot jaunās tehnoloģijas? Ja jā, tad kādā veidā?

– Kādas iniciatīvas Komisija plāno uzsākt vai attīstīt ar mērķi veicināt brīvprātīgo darbu visu vecumu cilvēkiem, tostarp, bet ne tikai, brīvprātīgo pārrobežu mobilitāti, jo īpaši saistībā ar humanitāro krīzi?

– Vai Komisija plāno oficiāli atzīt Eiropas brīvprātīgo statusu?

– Vai Komisija ir gatava turpināt sniegt lielāku atbalstu trešo valstu valstspiederīgo, kas vēlas veikt brīvprātīgo darbu Eiropā, piekļuvei?

– Kādus pasākumus Komisija veiks, lai iegūtu vairāk datu par brīvprātīgo aktivitāšu vērtību un novērtētu to ieguldījumu sociālajā kohēzijā un IKP, tādējādi sniedzot pierādījumus, lai varētu izstrādāt turpmākās iniciatīvas un programmas, kā arī atzīt brīvprātīgo darbu kā līdzfinansējumu?

– Vai Komisija plāno arī veicināt ES pilsonību, izmantojot Eiropas Pilsoniskā dienesta iniciatīvu?