Parlementaire vraag - O-000107/2016Parlementaire vraag
O-000107/2016

Europees vrijwilligerswerk

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000107/2016
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Silvia Costa, namens de Commissie cultuur en onderwijs

Procedure : 2016/2872(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000107/2016
Ingediende teksten :
O-000107/2016 (B8-1803/2016)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

In 2016 is het twintig jaar geleden dat het actieprogramma "Europees vrijwilligerswerk voor jongeren" in het leven werd geroepen. In de afgelopen twintig jaar zijn 100 000 deelnemers via het programma ondersteund. Het Parlement, en met name de Commissie cultuur en onderwijs (CULT), steunt vrijwilligerswerk omdat vrijwilligerswerk, als blijk van solidariteit, actief burgerschap stimuleert, sociale uitsluiting, armoede, intolerantie, racisme, xenofobie en onrechtvaardigheid tegengaat en bovendien een belangrijke bijdrage levert aan het uitdragen van Europese waarden. Ook vrijwilligerswerk in samenwerking met derde landen biedt vele voordelen, omdat dit leidt tot beter wederzijds begrip en sterkere interculturele betrekkingen.

Mensen die vrijwilligerswerk doen, doen leervaardigheden op waarvan ze hun hele leven profijt hebben. Het is daarom belangrijk om systemen te bevorderen ter verspreiding van de kennis over en het inzicht in de informele en niet-formele leervaardigheden die personen tijdens het doen van vrijwilligerswerk opdoen.

Ondanks positieve feedback is de Commissie CULT van oordeel dat er meer inspanningen verricht moeten worden om het kader voor vrijwilligersprogramma's, met name het programma "Europees vrijwilligerswerk voor jongeren", te verbeteren, om te zorgen voor betere toegang tot en kennis over de beschikbare initiatieven en mogelijkheden.

Tegen deze achtergrond wordt de Commissie verzocht de volgende vragen te beantwoorden:

– Is de Commissie voornemens om het toepassingsgebied en de deelnemerscategorieën, werkzaamheden en bestemmingen van het programma "Europees vrijwilligerswerk voor jongeren" verder uit te breiden en om het voor deelnemers mogelijk te maken om een deel van of de hele inschrijvingsprocedure online te doorlopen en dus gebruik te maken van moderne technologieën? Zo ja, hoe?

– Is de Commissie voornemens om initiatieven te ontwikkelen of op te zetten om mensen van alle leeftijden aan te moedigen om vrijwilligerswerk te doen? Is zij bijvoorbeeld van plan om grensoverschrijdend vrijwilligerswerk te stimuleren, met name in het kader van de humanitaire crisis?

– Is de Commissie voornemens om te waarborgen dat de status van Europees vrijwilliger formeel erkend wordt?

– Is de Commissie voornemens om zich meer in te spannen voor betere ondersteuning van onderdanen van derde landen die in Europa vrijwilligerswerk willen doen?

– Wat voor maatregelen wil de Commissie treffen om meer gegevens te verzamelen over de waarde van vrijwilligerswerk en om de bijdrage van vrijwilligerswerk aan de sociale cohesie en aan het bbp in cijfers uit te drukken, om de ontwikkeling van nieuwe initiatieven en programma's te rechtvaardigen, en om vrijwilligerswerk als cofinanciering te erkennen?

– Is de Commissie van plan om EU-burgerschap te bevorderen door middel van een initiatief inzake een Europese burgerdienst?