Pytanie poselskie - O-000107/2016Pytanie poselskie
O-000107/2016

  Wolontariat europejski

  Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000107/2016
  do Komisji
  art. 128 Regulaminu PE
  Silvia Costa, Komisji Kultury i Edukacji

  Procedura : 2016/2872(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  O-000107/2016
  Teksty złożone :
  O-000107/2016 (B8-1803/2016)
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  W roku 2016 wolontariat europejski świętuje dwudziestolecie swojego istnienia. Podczas tych dwudziestu lat wsparcia udzielono 100 tys. wolontariuszy. Parlament, a w szczególności Komisja Kultury i Edukacji (CULT), popiera pracę wolontariacką jako wyraz solidarności oraz zjawisko, które prowadzi do wzmocnienia postawy aktywnego obywatelstwa, a także przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, ubóstwu, nietolerancji, rasizmowi, ksenofobii i niesprawiedliwości, stanowiąc jednocześnie ważny wkład w szerzenie wartości europejskich. Korzyści wolontariatu są również widoczne w działalności wolontariackiej prowadzonej z krajami trzecimi, która stanowi strategiczne narzędzie wspierania wzajemnego zrozumienia i relacji międzykulturowych.

  Dzięki wolontariatowi zaangażowane weń osoby nabywają zdolności przydatne w całym życiu. Istnieje zatem potrzeba wspierania systemów poprawiających zrozumienie oraz przejrzystość nieformalnych i pozaformalnych umiejętności zdobywanych podczas wolontariatu.

  Mimo pozytywnych sygnałów Komisja Kultury i Edukacji odnosi wrażenie, że można uczynić więcej na rzecz poprawy warunków ramowych, w jakich realizuje się programy wolontariackie, a zwłaszcza wolontariat europejski, tak aby ułatwić dostęp do inicjatyw i możliwości oraz informacji na ich temat.

  W związku z powyższym Komisja proszona jest o odpowiedź na następujące pytania:

  – Czy Komisja zamierza rozszerzyć zakres wolontariatu europejskiego, udostępnić go szerszemu kręgowi zainteresowanych, objąć nim nowe dziedziny i miejsca działalności, a także umożliwić (co najmniej częściowo) wybór miejsca pracy wolontariackiej online, co oznaczałoby wykorzystanie nowych technologii? Jeśli tak, to w jaki sposób?

  – Jakie inicjatywy Komisja planuje podjąć lub opracować w celu zachęcania do wolontariatu osób ze wszystkich kategorii wiekowych, w tym również, ale nie tylko, zachęcania do transgranicznej mobilności w ramach wolontariatu, zwłaszcza w kontekście kryzysów humanitarnych?

  – Czy Komisja zamierza formalnie uznać status wolontariusza europejskiego?

  – Czy Komisja wyraża gotowość do podjęcia dalszych starań o większe wsparcie dla obywateli krajów trzecich pragnących wykonywać pracę wolontariacką w Europie?

  – Jakie działania Komisja podejmie, aby gromadzić więcej danych o wartości działalności wolontariackiej oraz docenić jej wkład w spójność społeczną i produkt krajowy brutto, dzięki czemu istniałyby informacje na poparcie przyszłych inicjatyw i programów, a także uznano by pracę wolontariacką jako rodzaj współfinansowania?

  – Czy Komisja zamierza również wspierać ideę obywatelstwa europejskiego w ramach inicjatywy na rzecz europejskiej służby obywatelskiej?