Parlamentná otázka - O-000107/2016Parlamentná otázka
O-000107/2016

Európska dobrovoľnícka služba

Otázka na ústne zodpovedanie O-000107/2016
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Silvia Costa, v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie

Postup : 2016/2872(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000107/2016
Predkladané texty :
O-000107/2016 (B8-1803/2016)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

V roku 2016 slávi Európska dobrovoľnícka služba (EVS) 20. výročie. Počas 20 rokov podporila 100 000 dobrovoľníkov. Parlament, a najmä Výbor pre kultúru a vzdelávanie (CULT) podporuje dobrovoľníctvo ako vyjadrenie solidarity, ktorá prispieva k posilneniu aktívneho občianstva a bojuje proti sociálnemu vylúčeniu, chudobe, netolerancii, rasizmu, xenofóbii a nespravodlivosti, pričom výrazným spôsobom prispieva k šíreniu európskych hodnôt. Jeho výhody ako strategického nástroja na posilňovanie vzájomného porozumenia a medzikultúrnych vzťahov sú zrejmé aj v dobrovoľníckej práci uskutočňovanej s tretími krajinami.

Dobrovoľníctvo poskytuje účastníkom pevné zručnosti v oblasti celoživotného vzdelávania. Preto treba posilniť systémy s cieľom zvýšiť chápanie a transparentnosť zručností informálneho a neformálneho vzdelávania nadobudnuté počas dobrovoľníckej skúsenosti.

Bez ohľadu na pozitívnu spätnú väzbu sa výbor CULT domnieva, že pre zlepšenie rámca dobrovoľníckych programov, a najmä EVS, sa dá urobiť viac, aby sa zabezpečil lepší prístup k dostupným iniciatívam a príležitostiam a k informáciám o nich.

So zreteľom na uvedené skutočnosti kladieme Komisii tieto otázky:

– Má Komisia v úmysle pokročiť s rozšírením rozsahu, počtu účastníkov, oblastí činnosti a destinácií EVS a s umožnením vybavovania časti alebo všetkých umiestnení EVS cez internet, čím využije nové technológie? Ak áno, ako?

– Aké iniciatívy plánuje Komisia spustiť alebo rozvíjať s cieľom podporiť dobrovoľníctvo pre ľudí všetkých vekových skupín vrátane, ale nielen mobility cezhraničných dobrovoľníkov, a to najmä v kontexte humanitárnych kríz?

– Má Komisia v úmysle pokročiť s formálnym uznaním štatútu európskeho dobrovoľníka?

– Je Komisia pripravená ďalej presadzovať lepšiu podporu prístupu príslušníkov tretích krajín, ktorí chcú vykonávať dobrovoľnícku činnosť v Európe?

– Aké opatrenie Komisia prijme s cieľom zozbierať viac údajov o hodnote dobrovoľníckych činností a zhodnotiť ich príspevok k sociálnej súdržnosti a HDP, čím poskytne dôkazy pre ďalší rozvoj budúcich iniciatív a programov, a uzná dobrovoľníctvo ako formu spolufinancovania?

– Plánuje tiež Komisia posilniť občianstvo EÚ prostredníctvom iniciatívy Európska občianska služba?