Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000109/2016Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000109/2016

  Αίτημα για τον περιορισμό, κατά την προσεχή αναθεώρηση του πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες, των καταχρηστικών τελών που χρεώνονται για την πραγματοποίηση διασυνοριακών, ενδοενωσιακών τηλεφωνικών κλήσεων και την αποστολή σύντομων μηνυμάτων (SMS)

  21.7.2016

  Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000109/2016
  προς την Επιτροπή
  Άρθρο 128 του Κανονισμού
  Viviane Reding, Jan Philipp Albrecht, Lucy Anderson, Eric Andrieu, Pascal Arimont, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Hugues Bayet, Ivo Belet, Brando Benifei, José Blanco López, Reimer Böge, Franc Bogovič, David Borrelli, Bogdan Brunon Wenta, Klaus Buchner, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Deirdre Clune, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Edward Czesak, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Michel Dantin, Esther de Lange, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Angel Dzhambazki, Christian Ehler, Karl-Heinz Florenz, Jacqueline Foster, Michael Gahler, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Françoise Grossetête, Antanas Guoga, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Liisa Jaakonsaari, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Eva Kaili, Karol Karski, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Seán Kelly, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Bernd Lange, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Peter Liese, Olle Ludvigsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Marian-Jean Marinescu, Valentinas Mazuronis, David McAllister, Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Louis Michel, Marlene Mizzi, Claude Moraes, Elisabeth Morin-Chartier, Javier Nart, Momchil Nekov, Angelika Niebler, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Rolandas Paksas, Demetris Papadakis, Eva Paunova, Alojz Peterle, Morten Helveg Petersen, Pina Picierno, Tonino Picula, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Marek Plura, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Franck Proust, Carolina Punset, Julia Reda, Michel Reimon, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Claude Rolin, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Massimiliano Salini, Anne Sander, Jacek Saryusz-Wolski, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Maria Spyraki, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Marc Tarabella, Pavel Telička, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patrizia Toia, Helga Trüpel, István Ujhelyi, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Iuliu Winkler, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Carlos Zorrinho, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

  Στις 15 Ιουνίου 2017 θα καταργηθούν επιτέλους τα τέλη περιαγωγής λιανικής που χρεώνονται στους καταναλωτές όταν αυτοί χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά εκτός της χώρας προέλευσής τους. Καθώς τα κινητά τηλέφωνα αλλάζουν ριζικά τη ζωή μας, πιστεύουμε ότι πρόκειται για σημαντικό επίτευγμα για τους καταναλωτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να προσφέρει απτά οφέλη στους ευρωπαίους πολίτες.

  Ωστόσο, ο Κανονισμός που εγκρίθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2015 αφορά μόνο τα τέλη περιαγωγής, ενώ το πεδίο εφαρμογής του περιορίζεται στις τηλεφωνικές κλήσεις και τα σύντομα μηνύματα που προέρχονται από κράτος μέλος άλλο από εκείνο της συνδρομής κινητής τηλεφωνίας. Συνεπώς, δεν ρυθμίζει τις τηλεφωνικές κλήσεις και τα σύντομα μηνύματα που συχνά αποκαλούνται «ενδοενωσιακά», τα οποία προέρχονται από τη χώρα της συνδρομής κινητής τηλεφωνίας και καταλήγουν σε άλλο κράτος μέλος. Τούτο οδηγεί σε απαγορευτικές χρεώσεις για τους καταναλωτές (συχνά 1 ευρώ/λεπτό για κλήσεις και 0,5 ευρώ ανά σύντομο μήνυμα, για παράδειγμα), και στην απαράδεκτη κατάσταση, οι κλήσεις που κάνουν οι καταναλωτές όταν βρίσκονται στο εξωτερικό να μπορεί να είναι φθηνότερες από τις κλήσεις που κάνουν όταν βρίσκονται στη χώρα τους. Τα σύνορα δεν έχουν θέση στον ψηφιακό κόσμο, ενώ μια τέτοια ξεπερασμένη πρακτική δεν ανήκει στον 21ο αιώνα.

  Στην πρότασή της για μια ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών, την οποία δημοσίευσε στις 11 Σεπτεμβρίου 2013, η Επιτροπή είχε προτείνει να αλλάξει την κατάσταση αυτή και να περιορίσει τα τέλη που χρεώνονται για την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων και την αποστολή σύντομων μηνυμάτων από τη χώρα προέλευσης προς άλλο κράτος μέλος. Ωστόσο, οι διατάξεις αυτές αφαιρέθηκαν από τον τελικό συμβιβασμό στον οποίον κατέληξαν οι τριμερείς διαπραγματεύσεις. Συνεπώς, στο πλαίσιο της ευρύτερης ώθησης για την ολοκλήρωση μιας πραγματικά ευρωπαϊκής ψηφιακής ενιαίας αγοράς —μία από τις υψηλές προτεραιότητες τόσο του Κοινοβουλίου όσο και της Επιτροπής— θα θέλαμε να υποβάλουμε την ακόλουθη ερώτηση:

  Προτίθεται η Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη ρύθμιση των ενδοενωσιακών τηλεφωνικών κλήσεων και σύντομων μηνυμάτων;

  Το Κοινοβούλιο καλεί στο πλαίσιο αυτό την Επιτροπή να θέσει εν προκειμένω σαφή όρια κατά την επικείμενη πρότασή της σχετικά με την αναθεώρηση του πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες.