Parlamendi esitatud küsimused
PDF 52kWORD 17k
21. juuli 2016
O-000109/2016
Suuliselt vastatav küsimus O-000109/2016
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Viviane Reding, Jan Philipp Albrecht, Lucy Anderson, Eric Andrieu, Pascal Arimont, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Hugues Bayet, Ivo Belet, Brando Benifei, José Blanco López, Reimer Böge, Franc Bogovič, David Borrelli, Bogdan Brunon Wenta, Klaus Buchner, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Deirdre Clune, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Edward Czesak, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Michel Dantin, Esther de Lange, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Angel Dzhambazki, Christian Ehler, Karl-Heinz Florenz, Jacqueline Foster, Michael Gahler, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Françoise Grossetête, Antanas Guoga, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Liisa Jaakonsaari, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Eva Kaili, Karol Karski, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Seán Kelly, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Bernd Lange, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Peter Liese, Olle Ludvigsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Marian-Jean Marinescu, Valentinas Mazuronis, David McAllister, Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Louis Michel, Marlene Mizzi, Claude Moraes, Elisabeth Morin-Chartier, Javier Nart, Momchil Nekov, Angelika Niebler, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Rolandas Paksas, Demetris Papadakis, Eva Paunova, Alojz Peterle, Morten Helveg Petersen, Pina Picierno, Tonino Picula, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Marek Plura, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Franck Proust, Carolina Punset, Julia Reda, Michel Reimon, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Claude Rolin, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Massimiliano Salini, Anne Sander, Jacek Saryusz-Wolski, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Maria Spyraki, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Marc Tarabella, Pavel Telička, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patrizia Toia, Helga Trüpel, István Ujhelyi, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Iuliu Winkler, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Carlos Zorrinho, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

 Teema: Nõue (seoses telekommunikatsiooniraamistiku eelseisva läbivaatamisega) piirata ülemääraste tasude võtmist, mida makstakse ELi-siseste piiriüleste telefonikõnede ja tekstisõnumite eest

Alates 15. juunist 2017 kaovad lõpuks rändlustasud selle lõpptarbija jaoks, kes kasutab mobiiltelefoni Euroopa Liidus, ent väljaspool oma koduliikmesriiki. Mobiiltelefonide kasutamine on meie elu täielikult muutnud, seetõttu usume, et see on tarbija jaoks suur saavutus. Euroopa Liit peaks ELi kodanikele jätkuvalt tagama konkreetseid hüvesid.

27. oktoobril 2015 vastu võetud määruses käsitletakse vaid rändlustasusid ja selle kohaldamisala on piiratud telefonikõnede ja tekstisõnumitega, mis pärinevad muust liikmesriigist kui see, mille mobiilsideoperaatoriga on sõlmitud leping. Järelikult ei reguleerita sellega neid ELi-siseseid kõnesid ja tekstisõnumeid, mis tehakse sellest liikmesriigist, mille mobiilsideoperaatoriga on sõlmitud leping, teise liikmesriiki. See toob tarbijale kaasa kõrged hinnad (näiteks kõned sageli 1 euro/min ja tekstisõnum 0,5 eurot) ning tulemuseks on vastuvõetamatu olukord, kus välismaalt tehtud kõned võivad olla soodsamad kui kodust tehtud kõned. Piiridel ei ole digitaalses maailmas kohta ja selline vananenud meetod ei sobi 21. sajandisse.

Oma 11. septembril 2013 avaldatud ettepanekus telekommunikatsiooniteenuste ühtse turu kohta tegi komisjon ettepaneku seda olukorda muuta ning vähendada koduliikmesriigist teise liikmesriiki tehtavate telefonikõnede ja saadetavate tekstisõnumite eest makstavaid tasusid. Asjaomased sätted jäeti aga kolmepoolsetel läbirääkimistel kokkulepitud lõplikust kompromisstekstist välja. Seetõttu, kuna Euroopa digitaalse ühtse turu tegelik lõpuleviimine on nii Euroopa Parlamendi kui ka komisjoni üks olulisemaid eesmärke, palutakse komisjonil vastata järgmisele küsimusele:

kas komisjon kavatseb teha seadusandliku ettepaneku ELi-siseste telefonikõnede ja tekstisõnumite reguleerimiseks?

Siinkohal palub Euroopa Parlament komisjonil kehtestada oma tulevases ettepanekus sellega seoses täpsed piirid telekommunikatsiooniraamistiku läbivaatamiseks.

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika