Parlamentin kysymys - O-000109/2016Parlamentin kysymys
O-000109/2016

Pyyntö unionin sisärajat ylittävistä puheluista ja tekstiviesteistä perittävien kohtuuttomien maksujen alentamisesta televiestinnän lainsäädäntökehystä koskevan tulevan uudelleentarkastelun yhteydessä

21.7.2016

Suullisesti vastattava kysymys O-000109/2016
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Viviane Reding, Jan Philipp Albrecht, Lucy Anderson, Eric Andrieu, Pascal Arimont, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Hugues Bayet, Ivo Belet, Brando Benifei, José Blanco López, Reimer Böge, Franc Bogovič, David Borrelli, Bogdan Brunon Wenta, Klaus Buchner, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Deirdre Clune, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Edward Czesak, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Michel Dantin, Esther de Lange, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Angel Dzhambazki, Christian Ehler, Karl-Heinz Florenz, Jacqueline Foster, Michael Gahler, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Françoise Grossetête, Antanas Guoga, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Liisa Jaakonsaari, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Eva Kaili, Karol Karski, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Seán Kelly, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Bernd Lange, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Peter Liese, Olle Ludvigsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Marian-Jean Marinescu, Valentinas Mazuronis, David McAllister, Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Louis Michel, Marlene Mizzi, Claude Moraes, Elisabeth Morin-Chartier, Javier Nart, Momchil Nekov, Angelika Niebler, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Rolandas Paksas, Demetris Papadakis, Eva Paunova, Alojz Peterle, Morten Helveg Petersen, Pina Picierno, Tonino Picula, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Marek Plura, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Franck Proust, Carolina Punset, Julia Reda, Michel Reimon, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Claude Rolin, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Massimiliano Salini, Anne Sander, Jacek Saryusz-Wolski, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Maria Spyraki, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Marc Tarabella, Pavel Telička, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patrizia Toia, Helga Trüpel, István Ujhelyi, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Iuliu Winkler, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Carlos Zorrinho, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Verkkovierailun vähittäismaksut, joita kuluttajilta veloitetaan heidän käyttäessään matkapuhelintaan Euroopan unionissa kotimaansa ulkopuolella, poistuvat lopulta 15. kesäkuuta 2017. Koska matkapuhelimet ovat mullistaneet elämämme, pidämme tätä uudistusta suurena saavutuksena kuluttajien kannalta. Euroopan unionin olisi edelleen tuotettava konkreettisia etuja kansalaisilleen.

27. lokakuuta 2015 annettu asetus koskee kuitenkin vain verkkovierailuhintoja, ja sen soveltamisalaan kuuluvat ainoastaan puhelut ja tekstiviestit, jotka ovat lähtöisin toisesta jäsenvaltiosta kuin siitä, jossa liittymäsopimus on tehty. Näin ollen sillä ei säännellä niin kutsuttuja unionin sisäisiä puheluja ja tekstiviestejä, jotka ovat lähtöisin jäsenvaltiosta, jossa matkapuhelinliittymäsopimus on tehty, ja vastaanotetaan toisessa jäsenvaltiossa. Tämä johtaa kuluttajilta perittäviin kohtuuttomiin hintoihin (esimerkiksi puhelut maksavat usein euron minuutilta ja tekstiviestit 50 senttiä minuutilta) ja siihen nurinkuriseen tilanteeseen, että ulkomailta soitettu matkapuhelu saattaa olla kotimaasta soitettua halvempi. Maiden väliset rajat eivät sovi digitaaliseen maailmaan eikä tällainen vanhanaikainen käytäntö kuulu enää 21. vuosisadalle.

Komissio esitti 11. syyskuuta 2013 julkaistussa televiestintäalan sisämarkkinoita koskevassa ehdotuksessaan tämän tilanteen muuttamista ja jäsenvaltiosta, jossa liittymäsopimus on tehty, toiseen jäsenvaltioon soitettavista puheluista ja lähetettävistä tekstiviesteistä perittävien maksujen alentamista. Nämä säännösehdotukset jätettiin kuitenkin pois lopullisesta kolmikantaneuvotteluissa aikaansaadusta kompromissiehdotuksesta. Tästä syystä ja todellisten Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamisen vauhdittamiseksi, mikä kuuluu sekä parlamentin että komission ensisijaisiin tavoitteisiin, haluaisimme esittää seuraavan kysymyksen.

Aikooko komissio esittää unionin sisäisten matkapuhelujen ja tekstiviestien sääntelyä koskevan lainsäädäntöehdotuksen?

Parlamentti kehottaa näin ollen komissiota asettamaan tätä asiaa koskevat selvät rajat tulevassa televiestinnän lainsäädäntökehystä koskevassa ehdotuksessaan.