Parlamentarna pitanja
PDF 54kWORD 18k
21. srpnja 2016.
O-000109/2016
Pitanje za usmeni odgovor O-000109/2016
upućeno Komisiji
članak 128
Viviane Reding, Jan Philipp Albrecht, Lucy Anderson, Eric Andrieu, Pascal Arimont, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Hugues Bayet, Ivo Belet, Brando Benifei, José Blanco López, Reimer Böge, Franc Bogovič, David Borrelli, Bogdan Brunon Wenta, Klaus Buchner, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Deirdre Clune, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Edward Czesak, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Michel Dantin, Esther de Lange, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Angel Dzhambazki, Christian Ehler, Karl-Heinz Florenz, Jacqueline Foster, Michael Gahler, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Françoise Grossetête, Antanas Guoga, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Liisa Jaakonsaari, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Eva Kaili, Karol Karski, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Seán Kelly, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Bernd Lange, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Peter Liese, Olle Ludvigsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Marian-Jean Marinescu, Valentinas Mazuronis, David McAllister, Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Louis Michel, Marlene Mizzi, Claude Moraes, Elisabeth Morin-Chartier, Javier Nart, Momchil Nekov, Angelika Niebler, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Rolandas Paksas, Demetris Papadakis, Eva Paunova, Alojz Peterle, Morten Helveg Petersen, Pina Picierno, Tonino Picula, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Marek Plura, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Franck Proust, Carolina Punset, Julia Reda, Michel Reimon, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Claude Rolin, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Massimiliano Salini, Anne Sander, Jacek Saryusz-Wolski, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Maria Spyraki, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Marc Tarabella, Pavel Telička, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patrizia Toia, Helga Trüpel, István Ujhelyi, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Iuliu Winkler, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Carlos Zorrinho, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

 Predmet: Zahtjev za ograničenje nepoštenih naknada koje se naplaćuju potrošačima za prekogranične telefonske razgovore i SMS poruke unutar EU-a u budućoj reviziji telekomunikacijskog okvira

Naknade za roaming koje se naplaćuju korisnicima za korištenje mobilnim telefonima unutar Europske unije, ali izvan svoje države napokon će se ukinuti 15. lipnja 2017. Smatramo da je to veliki napredak za korisnike budući da mobilni telefoni radikalno mijenjaju naše živote. Europska unija treba nastaviti donositi konkretne koristi građanima EU-a.

Međutim, uredba donesena 27. listopada 2015. vrijedi samo za naknade za roaming koje pokrivaju mobilne pozive i SMS poruke iz države članice koja nije država članica u kojoj je sklopljen ugovor o pretplati. Tom uredbom stoga nisu regulirani mobilni pozivi i SMS poruke unutar Europske unije koji počinju u državi u kojoj je sklopljen ugovor o pretplati a završavaju se u drugoj državi članici. To dovodi do neprimjereno visokih naknada za potrošače (npr. često 1 EUR/min za telefonske razgovore odnosno 0,5 EUR za SMS poruke) i neprihvatljive situacije u kojoj pozivi u inozemstvu mogu biti jeftiniji nego kod kuće. U digitalnom svijetu nema mjesta za granice, a takva zastarjela praksa ne pripada 21. stoljeću.

Komisija je u svom prijedlogu za jedinstveno telekomunikacijsko tržište objavljenom 11. rujna 2013. predložila promjenu te situacije i ograničenje naknada koje se naplaćuju za mobilne pozive i SMS poruke iz vlastite zemlje u drugu državu članicu. Međutim, te su odredbe izostavljene iz konačnog kompromisa postignutog u trijalozima. Slijedom toga i u cilju šire potpore stvarnom dovršetku jedinstvenog digitalnog tržišta kao jednog od visokih prioriteta Parlamenta i Komisije, postavljamo sljedeće pitanje:

Namjerava li Komisija donijeti zakonodavni prijedlog kojim bi se regulirali mobilni pozivi i SMS poruke unutar država članica EU-a?

Parlament ovim putem poziva Komisiju da s tim u vezi postavi jasne granice u budućem prijedlogu za reviziju telekomunikacijskog okvira.

Izvorni jezik pitanja: EN
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti