Parlamenti kérdések
PDF 55kWORD 17k
2016. július 21.
O-000109/2016
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000109/2016
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Viviane Reding, Jan Philipp Albrecht, Lucy Anderson, Eric Andrieu, Pascal Arimont, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Hugues Bayet, Ivo Belet, Brando Benifei, José Blanco López, Reimer Böge, Franc Bogovič, David Borrelli, Bogdan Brunon Wenta, Klaus Buchner, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Deirdre Clune, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Edward Czesak, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Michel Dantin, Esther de Lange, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Angel Dzhambazki, Christian Ehler, Karl-Heinz Florenz, Jacqueline Foster, Michael Gahler, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Françoise Grossetête, Antanas Guoga, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Liisa Jaakonsaari, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Eva Kaili, Karol Karski, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Seán Kelly, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Bernd Lange, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Peter Liese, Olle Ludvigsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Marian-Jean Marinescu, Valentinas Mazuronis, David McAllister, Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Louis Michel, Marlene Mizzi, Claude Moraes, Elisabeth Morin-Chartier, Javier Nart, Momchil Nekov, Angelika Niebler, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Rolandas Paksas, Demetris Papadakis, Eva Paunova, Alojz Peterle, Morten Helveg Petersen, Pina Picierno, Tonino Picula, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Marek Plura, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Franck Proust, Carolina Punset, Julia Reda, Michel Reimon, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Claude Rolin, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Massimiliano Salini, Anne Sander, Jacek Saryusz-Wolski, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Maria Spyraki, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Marc Tarabella, Pavel Telička, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patrizia Toia, Helga Trüpel, István Ujhelyi, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Iuliu Winkler, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Carlos Zorrinho, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

 Tárgy: Felhívás a határokon átnyúló, Unión belüli telefonhívások és SMS-üzenetek túlzott díjainak a távközlési keretszabályozás soron következő felülvizsgálatában történő korlátozására

2017. június 15-től kezdődően végre eltörlik a fogyasztókat az Unión belüli, ám a székhelyük szerinti országon kívüli mobilhívásaik során sújtó kiskereskedelmi barangolási díjakat. Úgy gondoljuk, hogy mivel a mobiltelefonok forradalmasították életünket, ez a fogyasztók számára nagy előrelépést jelent. Az Európai Uniónak továbbra is kézzelfogható előnyöket kell kínálnia a fogyasztók számára.

A 2015. október 27-én elfogadott rendelet azonban csak a barangolási díjakra vonatkozik, hatálya pedig olyan mobilhívásokra és SMS-üzenetekre korlátozódik, amelyek nem a mobiltelefon-előfizetés szerinti tagállamból, hanem egy másik tagállamból indulnak. Tehát nem szabályozza azokat a gyakran EU-n belüli telefonhívásnak és SMS-üzenetnek nevezett műveleteket, amelyek a mobiltelefon-előfizetés szerinti tagállamból indulnak és egy másik tagállamban végződnek. Ez a fogyasztók számára túl magas árakat és olyan elfogadhatatlan helyzetet eredményez, hogy a külföldről indított hívások az otthoni hívásoknál akár olcsóbbak is lehetnek. Egyrészt a digitális világban a határoknak nincs helyük, másrészt egy ilyen elavult gyakorlat nem illik a XXI. századba.

Az egységes távközlési piacra irányuló, 2013. szeptember 11-én közzétett javaslatában a Bizottság javasolta a helyzet megváltoztatását, és azt, hogy korlátozzák a székhely szerinti országból egy másik tagállamba indított mobilhívások és SMS-üzenetek díjait. Ezeket a rendelkezéseket azonban kihagyták a háromoldalú egyeztetésen elért végleges kompromisszumból. Ezért egy valódi európai digitális egységes piac – ami mind a Parlament, mind a Bizottság kiemelt prioritásai között szerepel – megvalósítására irányuló széles körű erőfeszítés részeként az alábbi kérdést szeretnénk feltenni:

Szándékában áll-e a Bizottságnak az EU-n belüli telefonhívások és SMS-üzenetek szabályozására irányuló jogalkotási javaslatot tenni?

A Parlament ezúton felszólítja a Bizottságot, hogy a távközlési keretszabályozás felülvizsgálatára irányuló soron következő javaslatában állapítson meg e tekintetben egyértelmű korlátokat.

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat