Parlementaire vragen
PDF 53kWORD 17k
21 juli 2016
O-000109/2016
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000109/2016
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Viviane Reding, Jan Philipp Albrecht, Lucy Anderson, Eric Andrieu, Pascal Arimont, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Hugues Bayet, Ivo Belet, Brando Benifei, José Blanco López, Reimer Böge, Franc Bogovič, David Borrelli, Bogdan Brunon Wenta, Klaus Buchner, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Deirdre Clune, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Edward Czesak, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Michel Dantin, Esther de Lange, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Angel Dzhambazki, Christian Ehler, Karl-Heinz Florenz, Jacqueline Foster, Michael Gahler, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Françoise Grossetête, Antanas Guoga, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Liisa Jaakonsaari, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Eva Kaili, Karol Karski, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Seán Kelly, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Bernd Lange, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Peter Liese, Olle Ludvigsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Marian-Jean Marinescu, Valentinas Mazuronis, David McAllister, Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Louis Michel, Marlene Mizzi, Claude Moraes, Elisabeth Morin-Chartier, Javier Nart, Momchil Nekov, Angelika Niebler, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Rolandas Paksas, Demetris Papadakis, Eva Paunova, Alojz Peterle, Morten Helveg Petersen, Pina Picierno, Tonino Picula, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Marek Plura, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Franck Proust, Carolina Punset, Julia Reda, Michel Reimon, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Claude Rolin, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Massimiliano Salini, Anne Sander, Jacek Saryusz-Wolski, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Maria Spyraki, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Marc Tarabella, Pavel Telička, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patrizia Toia, Helga Trüpel, István Ujhelyi, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Iuliu Winkler, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Carlos Zorrinho, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

 Betreft: Verzoek om inperking van de buitensporige kosten die in rekening worden gebracht voor grensoverschrijdende telefoongesprekken en sms-verkeer binnen de EU bij de volgende herziening van het telecomkader

Met ingang van 15 juni 2017 komen eindelijk de kosten voor roaming te vervallen die de consument in rekening worden gebracht bij gebruik van de mobiele telefoon binnen de Europese Unie maar buiten het eigen land. Mobiele telefoons hebben ons leven radicaal veranderd. Daarom zijn wij van mening dat dit voor de consument een geweldig resultaat is. De Europese Unie moet haar burgers concrete voordelen blijven bieden.

De op 27 oktober 2015 aangenomen verordening heeft echter uitsluitend betrekking op roamingtarieven. De reikwijdte van de verordening is beperkt tot het voeren van telefoongesprekken en het versturen van sms-berichten vanuit een andere lidstaat dan de lidstaat waar het mobieletelefoonabonnement is afgesloten. De verordening bevat dus geen regeling voor binnen de EU gevoerde telefoongesprekken en verstuurde sms-berichten, die starten in het land waar het mobieletelefoonabonnement is afgesloten en aankomen in een andere lidstaat. Dit leidt tot buitensporige prijzen voor consumenten (bijvoorbeeld dikwijls 1 EUR per minuut voor telefoongesprekken en 0,50 EUR voor een sms-bericht), en tot een onacceptabele situatie waarin telefoongesprekken die worden gevoerd terwijl iemand zich in het buitenland bevindt goedkoper kunnen zijn dan telefoontjes die thuis worden gepleegd. Grenzen passen niet in de digitale wereld en deze achterhaalde praktijken horen niet thuis in de 21e eeuw.

In haar voorstel voor een interne markt voor telecommunicatie van 11 september 2013 heeft de Commissie voorgesteld deze situatie te wijzigen en de kosten te beperken die in rekening worden gebracht voor telefoongesprekken en het versturen van sms-berichten vanuit het eigen land naar een andere lidstaat. Deze bepalingen zijn echter losgelaten in het uiteindelijke compromis dat bij de trialogen tot stand is gekomen. Daarom wordt de Commissie, in het kader van het ruimere streven naar voltooiing van de Europese digitale interne markt, een van de topprioriteiten van zowel Parlement als Commissie, verzocht de volgende vraag te beantwoorden:

Is de Commissie voornemens een wetgevingsvoorstel in te dienen ter regulering van telefoongesprekken en sms-berichten binnen de EU?

Hierbij verzoekt het Parlement de Commissie om in haar nieuwe voorstel voor de herziening van het telecomkader duidelijke grenzen hieromtrent te stellen.

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid