Întrebări parlamentare
PDF 55kWORD 18k
21 iulie 2016
O-000109/2016
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000109/2016
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Viviane Reding, Jan Philipp Albrecht, Lucy Anderson, Eric Andrieu, Pascal Arimont, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Hugues Bayet, Ivo Belet, Brando Benifei, José Blanco López, Reimer Böge, Franc Bogovič, David Borrelli, Bogdan Brunon Wenta, Klaus Buchner, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Deirdre Clune, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Edward Czesak, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Michel Dantin, Esther de Lange, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Angel Dzhambazki, Christian Ehler, Karl-Heinz Florenz, Jacqueline Foster, Michael Gahler, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Françoise Grossetête, Antanas Guoga, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Liisa Jaakonsaari, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Eva Kaili, Karol Karski, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Seán Kelly, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Bernd Lange, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Peter Liese, Olle Ludvigsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Marian-Jean Marinescu, Valentinas Mazuronis, David McAllister, Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Louis Michel, Marlene Mizzi, Claude Moraes, Elisabeth Morin-Chartier, Javier Nart, Momchil Nekov, Angelika Niebler, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Rolandas Paksas, Demetris Papadakis, Eva Paunova, Alojz Peterle, Morten Helveg Petersen, Pina Picierno, Tonino Picula, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Marek Plura, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Franck Proust, Carolina Punset, Julia Reda, Michel Reimon, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Claude Rolin, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Massimiliano Salini, Anne Sander, Jacek Saryusz-Wolski, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Maria Spyraki, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Marc Tarabella, Pavel Telička, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patrizia Toia, Helga Trüpel, István Ujhelyi, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Iuliu Winkler, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Carlos Zorrinho, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

 Subiect: Solicitare de limitare a taxelor abuzive facturate pentru apelurile telefonice și SMS-urile transfrontaliere în interiorul UE în viitoarea revizuire a cadrului de reglementare privind telecomunicațiile

Începând cu 15 iunie 2017, tarifele de roaming cu amănuntul percepute consumatorilor atunci când își utilizează telefoanele mobile în Uniunea Europeană, dar în afara țării lor de origine, vor fi în cele din urmă eliminate. Întrucât telefoanele mobile ne revoluționează viața, considerăm că aceasta este o mare realizare pentru consumatori. Uniunea Europeană ar trebui să continue să ofere beneficii concrete cetățenilor UE.

Cu toate acestea, regulamentul adoptat la 27 octombrie 2015 se referă numai la tarifele de roaming, iar domeniul său de aplicare este limitat la apelurile telefonice și SMS-urile care își au originea într-un stat membru, altul decât statul membru de abonament de telefonie mobilă. Prin urmare, el nu reglementează ceea ce este adesea menționat drept apeluri telefonice și SMS-uri în interiorul UE, care își au originea în țara de abonament de telefonie mobilă și se încheie în alt stat membru. Acest lucru conduce la prețuri prohibitive pentru consumatori (de exemplu, adesea 1 EUR / min pentru apeluri și 0,5 EUR pentru un SMS), și la situația inacceptabilă în care apelurile efectuate în străinătate pot fi mai ieftine decât apelurile efectuate acasă. Frontierele nu se încadrează în lumea digitală și o astfel de practică depășită nu își are locul în secolul 21.

În propunerea sa pentru o piață unică a telecomunicațiilor, publicată la 11 septembrie 2013, Comisia a propus modificarea acestei situații și limitarea taxelor percepute pentru apelurile telefonice și SMS-urile efectuate din țara de origine către un alt stat membru. Cu toate acestea, aceste dispoziții au fost eliminate din textul final al compromisului la care s-a ajuns în cadrul trilogurilor. Prin urmare, în cadrul mai general al eforturilor vizând finalizarea unei piețe unice digitale cu adevărat europene, una dintre prioritățile de vârf ale Parlamentului și Comisiei, am dori să adresăm următoarea întrebare:

intenționează Comisia să prezinte o propunere legislativă pentru a reglementa apelurile telefonice și SMS-urile în interiorul UE?

Prin prezenta, Parlamentul invită Comisia să stabilească limite clare în acest sens în viitoarea sa propunere de revizuire a cadrului de reglementare privind telecomunicațiile.

Limba originală a întrebării: EN
Notă juridică - Politica de confidențialitate