Parlamentné otázky
PDF 57kWORD 17k
21. júla 2016
O-000109/2016
Otázka na ústne zodpovedanie O-000109/2016
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Viviane Reding, Jan Philipp Albrecht, Lucy Anderson, Eric Andrieu, Pascal Arimont, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Hugues Bayet, Ivo Belet, Brando Benifei, José Blanco López, Reimer Böge, Franc Bogovič, David Borrelli, Bogdan Brunon Wenta, Klaus Buchner, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Deirdre Clune, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Edward Czesak, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Michel Dantin, Esther de Lange, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Angel Dzhambazki, Christian Ehler, Karl-Heinz Florenz, Jacqueline Foster, Michael Gahler, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Françoise Grossetête, Antanas Guoga, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Liisa Jaakonsaari, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Eva Kaili, Karol Karski, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Seán Kelly, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Bernd Lange, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Peter Liese, Olle Ludvigsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Marian-Jean Marinescu, Valentinas Mazuronis, David McAllister, Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Louis Michel, Marlene Mizzi, Claude Moraes, Elisabeth Morin-Chartier, Javier Nart, Momchil Nekov, Angelika Niebler, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Rolandas Paksas, Demetris Papadakis, Eva Paunova, Alojz Peterle, Morten Helveg Petersen, Pina Picierno, Tonino Picula, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Marek Plura, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Franck Proust, Carolina Punset, Julia Reda, Michel Reimon, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Claude Rolin, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Massimiliano Salini, Anne Sander, Jacek Saryusz-Wolski, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Maria Spyraki, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Marc Tarabella, Pavel Telička, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patrizia Toia, Helga Trüpel, István Ujhelyi, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Iuliu Winkler, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Carlos Zorrinho, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

 Vec: Výzva na zníženie neprimeraných poplatkov účtovaných za cezhraničné volania a SMS v rámci EÚ v nadchádzajúcej revízii telekomunikačného rámca

Od 15. júna 2017 budú konečne zrušené maloobchodné roamingové poplatky, ktoré sú účtované spotrebiteľom za použitie mobilného telefónu v rámci Európskej únie, avšak mimo ich domovskej krajiny. Keďže mobilné telefóny zásadne zmenili naše životy, považujeme to za veľké víťazstvo v záujme spotrebiteľov. Európska únia by mala naďalej poskytovať svojim občanom hmatateľné výhody.

Nariadenie prijaté 27. októbra 2015 sa však vzťahuje len na roamingové tarify a jeho rozsah pôsobnosti sa obmedzuje na telefónne volania uskutočnené a SMS odoslané z iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom sú mobilné služby predplatené. Takže v ňom nie je upravené to, čo sa často nazýva ako telefónne volania a SMS v rámci EÚ, ktoré sa uskutočňujú alebo odosielajú z krajiny, kde sú mobilné služby predplatené, a ktoré sú ukončené v inom členskom štáte. V dôsledku toho sú ceny pre spotrebiteľov príliš vysoké (napríklad často 1 EUR/min. za volanie a 0,5 EUR za jednu SMS) a ide o neprijateľnú situáciu, keď volania zo zahraničia môžu byť lacnejšie ako volania z domova. Hranice sa nehodia do digitálneho sveta a takéto zastarané postupy nepatria do 21. storočia.

Komisia vo svojom návrhu o jednotnom trhu v oblasti telekomunikácií, ktorý zverejnila 11. septembra 2013, navrhla zmeniť túto situáciu a obmedziť poplatky za telefónne volania uskutočnené a SMS odoslané z domovského štátu do iného členského štátu. Tieto ustanovenia však boli z konečnom kompromisnom texte, ktorý bol výsledkom trialógu, vypustené. Preto by sme chceli v rámci všeobecného úsilia o dokončenie skutočného európskeho jednotného digitálneho trhu, čo je jedna z hlavných priorít tak Parlamentu, ako aj Komisie, položiť túto otázku:

Má Komisia v úmysle predložiť legislatívny návrh na reguláciu telefónnych volaní a SMS v rámci EÚ?

Parlament týmto vyzýva Komisiu, aby vo svojom návrhu na revíziu telekomunikačného rámca stanovila jasné limity pre túto oblasť.

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia