Parlamentsfråga - O-000109/2016Parlamentsfråga
O-000109/2016

Begäran om att ett tak sätts på de orimliga avgifter som debiteras för gränsöverskridande EU-interna samtal och sms i den kommande översynen av regelverket för telekommunikationer

21.7.2016

Fråga för muntligt besvarande O-000109/2016
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Viviane Reding, Jan Philipp Albrecht, Lucy Anderson, Eric Andrieu, Pascal Arimont, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Hugues Bayet, Ivo Belet, Brando Benifei, José Blanco López, Reimer Böge, Franc Bogovič, David Borrelli, Bogdan Brunon Wenta, Klaus Buchner, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Deirdre Clune, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Edward Czesak, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Michel Dantin, Esther de Lange, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Angel Dzhambazki, Christian Ehler, Karl-Heinz Florenz, Jacqueline Foster, Michael Gahler, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Françoise Grossetête, Antanas Guoga, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Liisa Jaakonsaari, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Eva Kaili, Karol Karski, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Seán Kelly, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Bernd Lange, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Peter Liese, Olle Ludvigsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Marian-Jean Marinescu, Valentinas Mazuronis, David McAllister, Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Louis Michel, Marlene Mizzi, Claude Moraes, Elisabeth Morin-Chartier, Javier Nart, Momchil Nekov, Angelika Niebler, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Rolandas Paksas, Demetris Papadakis, Eva Paunova, Alojz Peterle, Morten Helveg Petersen, Pina Picierno, Tonino Picula, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Marek Plura, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Franck Proust, Carolina Punset, Julia Reda, Michel Reimon, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Claude Rolin, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Massimiliano Salini, Anne Sander, Jacek Saryusz-Wolski, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Maria Spyraki, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Marc Tarabella, Pavel Telička, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patrizia Toia, Helga Trüpel, István Ujhelyi, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Iuliu Winkler, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Carlos Zorrinho, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Från och med den 15 juni 2017 kommer roamingavgifter som debiteras konsumenterna när de använder sina mobiltelefoner inom EU men utanför det egna hemlandet slutligen att avskaffas. Mobiltelefonerna har revolutionerat våra liv, därför är vi övertygade om att detta är ett stort framsteg för konsumenterna. EU bör fortsätta med att få till stånd konkreta fördelar för unionsmedborgarna.

Förordningen, som antogs den 27 oktober 2015, gäller endast roamingavgifter och tillämpningsområdet begränsas till telefonsamtal och sms från en annan medlemsstat än den stat där mobilabonnemanget har gjorts. Således reglerar förordningen inte så kallade EU-interna samtal och sms, som härrör från det land där mobilabonnemanget har gjorts och som tas emot i en annan medlemsstat. Detta leder till oöverkomliga priser för konsumenterna (ofta t.ex. 1 euro/min för samtal och 50 cent för ett sms), och en oacceptabel situation där samtal som gjorts utomlands kan bli billigare än samtal från hemlandet. Landsgränser passar inte in i den digitala världen och denna föråldrade praxis hör inte till 2000-talet.

I sitt förslag om en inre telekommarknad, som offentliggjordes den 11 september 2013, föreslog kommissionen en ändring på detta och att ett tak sätts för de avgifter som tas ut för telefonsamtal och sms från hemlandet till en annan medlemsstat. Dessa förslag utelämnades dock från det slutliga kompromissförslaget vid trepartsmötena. Av denna anledning, och som ett led i mer omfattande ansträngningar för att fullborda en verklig europeisk digital inre marknad, som är en av både parlamentets och kommissionens viktigaste prioriteringar, skulle vi vilja ställa följande fråga:

Har kommissionen för avsikt att lägga fram ett lagstiftningsförslag för att reglera EU-interna telefonsamtal och sms?

Europaparlamentet uppmanar härmed kommissionen att fastställa klara gränser i detta avseende i sitt kommande förslag om en översyn av regelverket på telekomområdet.