Парламентарни въпроси
PDF 198kWORD 17k
2 септември 2016 г.
O-000110/2016
Въпрос с искане за устен отговор O-000110/2016
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Nicola Caputo, Pavel Poc, Biljana Borzan, Gilles Pargneaux, Frédérique Ries, Bronis Ropė, Eric Andrieu, Enrico Gasbarra, Romana Tomc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nikolay Barekov, Marc Tarabella, Daniel Buda, Lynn Boylan, Stefan Eck, Angel Dzhambazki, Patricija Šulin, Christel Schaldemose, Rolandas Paksas, Ivo Vajgl, Olga Sehnalová, Jo Leinen, Momchil Nekov, Norbert Erdős, Michela Giuffrida, Brando Benifei, György Hölvényi, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Maria Lidia Senra Rodríguez, Doru-Claudian Frunzulică, Pavel Telička, Yana Toom, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Michèle Rivasi, Isabella De Monte, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Sakorafa, Ivan Jakovčić, Merja Kyllönen, Aldo Patriciello, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Milan Zver, Anna Záborská, Anja Hazekamp, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Marlene Mizzi, Hugues Bayet, Claude Rolin, Viorica Dăncilă, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, Miroslav Poche, Carolina Punset, István Ujhelyi, Marco Zullo, Renate Sommer, Mairead McGuinness, Rosa D'Amato, Monika Smolková, Alojz Peterle, Andrea Cozzolino, Stelios Kouloglou

 Относно: Рискове за здравето, свързани с потреблението на растителни масла, по-специално на палмово масло

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) наскоро заключи, че има достатъчно доказателства, че глицидиловите естери на мастните киселини – замърсители, образувани при преработката на рафинирани растителни масла – са генотоксични и канцерогенни.

Най-високи равнища на глицидилови естери на мастните киселини са открити в палмовите масла и палмовите мазнини.

Според ЕОБХ бебетата са изложени на стойности до десет пъти над приемливото равнище чрез храните за кърмачета.

Въпреки че нивата на глицидиловите естери на мастните киселини в палмови масла и мазнини са спаднали наполовина през последните шест години, палмовото масло продължава да има най-голям дял от приема на повечето хора. В закуски, бисквити, солети, соленки и десетки други храни и детски храни палмовото масло представлява потенциален здравен проблем, особено за децата и младите хора, както и за всички онези хора, които консумират храни, богати на палмови мастни киселини.

С оглед на гореизложеното Комисията би ли могла да отговори:

– как възнамерява да управлява потенциалните рискове за потребителите от излагането на тези вещества в храните;

– възнамерява ли да приеме регулаторни мерки за ограничаване на наличието на рискови съединения в палмовото масло с оглед на защитата на човешкото здраве?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност