Parlamentní otázky
PDF 197kWORD 17k
2. září 2016
O-000110/2016
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000110/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Nicola Caputo, Pavel Poc, Biljana Borzan, Gilles Pargneaux, Frédérique Ries, Bronis Ropė, Eric Andrieu, Enrico Gasbarra, Romana Tomc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nikolay Barekov, Marc Tarabella, Daniel Buda, Lynn Boylan, Stefan Eck, Angel Dzhambazki, Patricija Šulin, Christel Schaldemose, Rolandas Paksas, Ivo Vajgl, Olga Sehnalová, Jo Leinen, Momchil Nekov, Norbert Erdős, Michela Giuffrida, Brando Benifei, György Hölvényi, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Maria Lidia Senra Rodríguez, Doru-Claudian Frunzulică, Pavel Telička, Yana Toom, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Michèle Rivasi, Isabella De Monte, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Sakorafa, Ivan Jakovčić, Merja Kyllönen, Aldo Patriciello, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Milan Zver, Anna Záborská, Anja Hazekamp, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Marlene Mizzi, Hugues Bayet, Claude Rolin, Viorica Dăncilă, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, Miroslav Poche, Carolina Punset, István Ujhelyi, Marco Zullo, Renate Sommer, Mairead McGuinness, Rosa D'Amato, Monika Smolková, Alojz Peterle, Andrea Cozzolino, Stelios Kouloglou

 Předmět: Zdravotní rizika spojená s konzumací rostlinných olejů a zejména palmového oleje

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) nedávno dospěl k závěru, že existují dostatečné důkazy o tom, že glycidyl estery mastných kyselin – kontaminanty, které vznikají při zpracování rafinovaných rostlinných olejů – jsou genotoxické a karcinogenní.

Nejvyšší hladina glycidyl esterů mastných kyselin byla nalezena v palmových olejích a palmových tucích.

Podle úřadu EFSA jsou kojenci vystaveni při konzumaci kojenecké výživy hladině, která až desetinásobně překračuje přijatelnou úroveň.

Za posledních šest let se sice hladina glycidyl esterů mastných kyselin v palmových olejích a tucích snížila o polovinu, ale pro většinu lidí zůstává palmový olej největším zdrojem příjmu těchto látek. Snacky, sušenky, chlebové tyčinky, krekry a desítky dalších potravin a též potraviny určené dětem obsahují palmový olej, který představuje potenciální zdravotní riziko, a to zejména pro děti a mladé lidi, a také pro všechny ty, kteří konzumují potraviny bohaté na palmové mastné kyseliny.

Může Komise vzhledem k výše uvedeným skutečnostem sdělit:

– jak hodlá řešit potenciální rizika pro spotřebitele v důsledku vystavení těmto látkám v potravinách?

– zda zamýšlí přijmout regulační opatření k omezení přítomnosti rizikových složek v palmovém oleji za účelem ochrany lidského zdraví?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí