Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 195kWORD 17k
2. september 2016
O-000110/2016
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000110/2016
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Nicola Caputo, Pavel Poc, Biljana Borzan, Gilles Pargneaux, Frédérique Ries, Bronis Ropė, Eric Andrieu, Enrico Gasbarra, Romana Tomc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nikolay Barekov, Marc Tarabella, Daniel Buda, Lynn Boylan, Stefan Eck, Angel Dzhambazki, Patricija Šulin, Christel Schaldemose, Rolandas Paksas, Ivo Vajgl, Olga Sehnalová, Jo Leinen, Momchil Nekov, Norbert Erdős, Michela Giuffrida, Brando Benifei, György Hölvényi, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Maria Lidia Senra Rodríguez, Doru-Claudian Frunzulică, Pavel Telička, Yana Toom, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Michèle Rivasi, Isabella De Monte, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Sakorafa, Ivan Jakovčić, Merja Kyllönen, Aldo Patriciello, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Milan Zver, Anna Záborská, Anja Hazekamp, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Marlene Mizzi, Hugues Bayet, Claude Rolin, Viorica Dăncilă, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, Miroslav Poche, Carolina Punset, István Ujhelyi, Marco Zullo, Renate Sommer, Mairead McGuinness, Rosa D'Amato, Monika Smolková, Alojz Peterle, Andrea Cozzolino, Stelios Kouloglou

 Om: Sundhedsrisici forbundet med indtagelse af vegetabilsk olie, især palmeolie

EFSA har for nylig konkluderet, at der er tilstrækkelige beviser for, at glycidylfedtsyreestere – forurenende stoffer, der dannes ved raffinering af vegetabilsk olie – er genotoksiske og kræftfremkaldende.

De højeste niveauer af glycidylfedtsyreestere er fundet i palmeolie og palmefedt.

Ifølge EFSA udsættes spædbørn for op til ti gange det acceptable niveau gennem modermælkserstatning.

Selvom niveauet af glycidylfedtsyreestere i palmeolie og -fedt er blevet halveret inden for de seneste seks år, er palmeolie fortsat den største kilde hertil hos de fleste mennesker. Palmeolie, der findes i snacks, småkager, brødstænger, kiks og talrige andre madvarer, herunder til børn, er en potentiel sundhedsrisiko, navnlig for børn og unge samt alle, der indtager fødevarer med et højt indhold af palmefedtsyrer.

Kommissionen bedes på baggrund heraf oplyse:

– hvordan den vil håndtere de potentielle risici, som indtagelse af disse fødevareingredienser udgør for forbrugerne

– hvorvidt den agter at vedtage reguleringsmæssige foranstaltninger til at begrænse forekomsten af risikable kemiske forbindelser i palmeolie for at beskytte den menneskelige sundhed?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik