Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 196kWORD 17k
2 Σεπτεμβρίου 2016
O-000110/2016
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000110/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Nicola Caputo, Pavel Poc, Biljana Borzan, Gilles Pargneaux, Frédérique Ries, Bronis Ropė, Eric Andrieu, Enrico Gasbarra, Romana Tomc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nikolay Barekov, Marc Tarabella, Daniel Buda, Lynn Boylan, Stefan Eck, Angel Dzhambazki, Patricija Šulin, Christel Schaldemose, Rolandas Paksas, Ivo Vajgl, Olga Sehnalová, Jo Leinen, Momchil Nekov, Norbert Erdős, Michela Giuffrida, Brando Benifei, György Hölvényi, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Maria Lidia Senra Rodríguez, Doru-Claudian Frunzulică, Pavel Telička, Yana Toom, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Michèle Rivasi, Isabella De Monte, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Sakorafa, Ivan Jakovčić, Merja Kyllönen, Aldo Patriciello, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Milan Zver, Anna Záborská, Anja Hazekamp, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Marlene Mizzi, Hugues Bayet, Claude Rolin, Viorica Dăncilă, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, Miroslav Poche, Carolina Punset, István Ujhelyi, Marco Zullo, Renate Sommer, Mairead McGuinness, Rosa D'Amato, Monika Smolková, Alojz Peterle, Andrea Cozzolino, Stelios Kouloglou

 Θέμα: Κίνδυνοι για την υγεία που σχετίζονται με την κατανάλωση φυτικού ελαίου, και ειδικότερα φοινικέλαιου

Η EFSA κατέληξε πρόσφατα στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι εστέρες γλυκιδυλολιπαρών οξέων - μολυσματικές ουσίες που σχηματίζονται κατά την επεξεργασία εξευγενισμένων φυτικών ελαίων - είναι γονοτοξικοί και καρκινογόνοι.

Τα υψηλότερα ποσοστά εστέρων γλυκιδυλολιπαρών οξέων βρέθηκαν σε φοινικέλαια και λιπαρά φοίνικα.

Σύμφωνα με την EFSA, βρέφη εκτίθενται σε περιεκτικότητες δεκαπλάσιες των παραδεκτών επιπέδων μέσω των ειδικών παρασκευασμάτων που καταναλώνουν.

Μολονότι έχουν μειωθεί κατά 50 % οι εστέρες γλυκιδυλολιπαρών οξέων σε φοινικέλαια και λίπος φοίνικα, κατά τα τελευταία έξι χρόνια, το φοινικέλαιο παραμένει την κυριότερη πηγή των ουσιών αυτών για την πλειοψηφία των ατόμων. Το φοινικέλαιο περιέχεται σε πρόχειρα φαγητά, μπισκότα, κριτσίνια, κράκερ και δεκάδες άλλα είδη διατροφής και τροφής για παιδιά και συνιστά, ως εκ τούτου, δυνητικό κίνδυνο για την υγεία, κυρίως για παιδιά και νέους, καθώς και για όλους όσους καταναλώνουν τρόφιμα πλούσια σε λιπαρά οξέα φοίνικα

Κατόπιν των παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

– με ποιον τρόπο προτίθεται να διαχειριστεί τους δυνητικούς κινδύνους που ενέχει η έκθεση στις εν λόγω ουσίες για τους καταναλωτές·

– κατά πόσο προτίθεται να εγκρίνει κανονιστικές διατάξεις για τον περιορισμό της περιεκτικότητας του φοινικέλαιου σε επικίνδυνες ουσίες, προκειμένου να προστατευθεί η υγεία των ανθρώπων;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου