Parlamentarna pitanja
PDF 193kWORD 17k
2. rujna 2016.
O-000110/2016
Pitanje za usmeni odgovor O-000110/2016
upućeno Komisiji
članak 128
Nicola Caputo, Pavel Poc, Biljana Borzan, Gilles Pargneaux, Frédérique Ries, Bronis Ropė, Eric Andrieu, Enrico Gasbarra, Romana Tomc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nikolay Barekov, Marc Tarabella, Daniel Buda, Lynn Boylan, Stefan Eck, Angel Dzhambazki, Patricija Šulin, Christel Schaldemose, Rolandas Paksas, Ivo Vajgl, Olga Sehnalová, Jo Leinen, Momchil Nekov, Norbert Erdős, Michela Giuffrida, Brando Benifei, György Hölvényi, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Maria Lidia Senra Rodríguez, Doru-Claudian Frunzulică, Pavel Telička, Yana Toom, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Michèle Rivasi, Isabella De Monte, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Sakorafa, Ivan Jakovčić, Merja Kyllönen, Aldo Patriciello, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Milan Zver, Anna Záborská, Anja Hazekamp, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Marlene Mizzi, Hugues Bayet, Claude Rolin, Viorica Dăncilă, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, Miroslav Poche, Carolina Punset, István Ujhelyi, Marco Zullo, Renate Sommer, Mairead McGuinness, Rosa D'Amato, Monika Smolková, Alojz Peterle, Andrea Cozzolino, Stelios Kouloglou

 Predmet: Zdravstveni rizici povezani s konzumacijom biljnog ulja, a posebno palmina ulja

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) nedavno je zaključila da postoji dovoljno dokaza da su glicidil esteri masnih kiselina, kontaminanti koji nastaju pri preradi rafiniranih biljnih ulja, genotoksični i karcinogeni.

Najviše razine glicidil estera masnih kiselina pronađene su u palminim uljima i palminim masnoćama.

Prema EFSA-i, mala djeca koja konzumiraju početnu hranu za dojenčad izložena su razinama koje su i do deset puta više od prihvatljivih.

Iako su se razine glicidil estera masnih kiselina u palminim uljima i masnoćama u posljednjih šest godina prepolovile, za većinu ljudi palmino je ulje i dalje njihov najveći izvor. Palmino ulje, koje se nalazi u grickalicama, keksima, prutićima od krušnog tijesta, krekerima te u brojnim drugim namirnicama i dječjoj hrani, predstavlja mogući zdravstveni rizik, osobito za djecu i mlade, kao i za sve one koji konzumiraju namirnice bogate palminim masnim kiselinama.

S obzirom na navedeno, može li Komisija navesti:

– kako namjerava postupati s mogućim rizicima za potrošače koji proizlaze iz izloženosti tim tvarima u hrani

– namjerava li donijeti regulatorne mjere kojima bi se radi zaštite zdravlja ljudi ograničila prisutnost rizičnih spojeva u palminu ulju?

Izvorni jezik pitanja: EN
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti