Parlamentiniai klausimai
PDF 195kWORD 17k
2016 m. rugsėjo 2 d.
O-000110/2016
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000110/2016
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Nicola Caputo, Pavel Poc, Biljana Borzan, Gilles Pargneaux, Frédérique Ries, Bronis Ropė, Eric Andrieu, Enrico Gasbarra, Romana Tomc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nikolay Barekov, Marc Tarabella, Daniel Buda, Lynn Boylan, Stefan Eck, Angel Dzhambazki, Patricija Šulin, Christel Schaldemose, Rolandas Paksas, Ivo Vajgl, Olga Sehnalová, Jo Leinen, Momchil Nekov, Norbert Erdős, Michela Giuffrida, Brando Benifei, György Hölvényi, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Maria Lidia Senra Rodríguez, Doru-Claudian Frunzulică, Pavel Telička, Yana Toom, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Michèle Rivasi, Isabella De Monte, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Sakorafa, Ivan Jakovčić, Merja Kyllönen, Aldo Patriciello, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Milan Zver, Anna Záborská, Anja Hazekamp, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Marlene Mizzi, Hugues Bayet, Claude Rolin, Viorica Dăncilă, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, Miroslav Poche, Carolina Punset, István Ujhelyi, Marco Zullo, Renate Sommer, Mairead McGuinness, Rosa D'Amato, Monika Smolková, Alojz Peterle, Andrea Cozzolino, Stelios Kouloglou

 Tema: Pavojus sveikatai, kurį kelia aliejaus, ypač palmių aliejaus, vartojimas

EFSA neseniai priėjo prie išvados, jog yra pakankamai įrodymų, kad glicidilo riebalų rūgščių esteriai – teršalai, susidarantys perdirbant rafinuotą aliejų – yra genotoksiniai ir kancerogeniniai.

Daugiausia glicidilo riebalų rūgščių esterių buvo rasta palmių aliejuje ir palmių riebaluose.

Pasak EFSA, kūdikiams, kurie vartoja pradinio maitinimo kūdikių mišinius, tenka iki dešimties kartų didesnis už leistiną kiekis.

Nors glicidilo riebalų rūgščių esterių kiekis palmių aliejuje ir riebaluose per pastaruosius šešerius metus perpus sumažėjo, daugeliui asmenų didžiausias šaltinis tebėra palmių aliejus. Užkandžiuose, sausainiuose, duonos lazdelėse, krekeriuose ir daugybėje kitų maisto produktų ir vaikams skirtų maisto produktų esantis palmių aliejus gali kelti pavojų sveikatai, visų pirma vaikams ir jaunimui, taip pat visiems žmonėms, vartojantiems maisto produktus, kuriuose yra daug palmių riebalų rūgščių.

Ar, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija gali nurodyti:

– kaip ji ketina valdyti galimą riziką vartotojams, kylančią dėl maisto produktuose esančių tokių medžiagų poveikio;

– ar ji ketina imtis reguliavimo priemonių, kad būtų sumažintas pavojingų junginių kiekis palmių aliejuje, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinis pranešimas - Privatumo politika