Parlementaire vragen
PDF 197kWORD 17k
2 september 2016
O-000110/2016
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000110/2016
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Nicola Caputo, Pavel Poc, Biljana Borzan, Gilles Pargneaux, Frédérique Ries, Bronis Ropė, Eric Andrieu, Enrico Gasbarra, Romana Tomc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nikolay Barekov, Marc Tarabella, Daniel Buda, Lynn Boylan, Stefan Eck, Angel Dzhambazki, Patricija Šulin, Christel Schaldemose, Rolandas Paksas, Ivo Vajgl, Olga Sehnalová, Jo Leinen, Momchil Nekov, Norbert Erdős, Michela Giuffrida, Brando Benifei, György Hölvényi, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Maria Lidia Senra Rodríguez, Doru-Claudian Frunzulică, Pavel Telička, Yana Toom, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Michèle Rivasi, Isabella De Monte, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Sakorafa, Ivan Jakovčić, Merja Kyllönen, Aldo Patriciello, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Milan Zver, Anna Záborská, Anja Hazekamp, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Marlene Mizzi, Hugues Bayet, Claude Rolin, Viorica Dăncilă, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, Miroslav Poche, Carolina Punset, István Ujhelyi, Marco Zullo, Renate Sommer, Mairead McGuinness, Rosa D'Amato, Monika Smolková, Alojz Peterle, Andrea Cozzolino, Stelios Kouloglou

 Betreft: Gezondheidsrisico's in verband met de consumptie van plantaardige olie, in het bijzonder palmolie

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (European Food Safety Authority, EFSA) heeft recentelijk geconcludeerd dat er voldoende bewijs is voor de bewering dat vetzuuresters van glycidyl – contaminanten die zich vormen tijdens de verwerking van geraffineerde plantaardige oliën – genotoxisch en carcinogeen zijn.

De hoogste niveaus van vetzuuresters van glycidyl werden aangetroffen in palmoliën en palmvetten.

Volgens de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid worden baby's via kindervoeding blootgesteld aan tot tien keer de aanvaardbare niveaus.

Hoewel de niveaus van vetzuuresters van glycidyl in palmoliën en -vetten de afgelopen zes jaar zijn gehalveerd, blijft palmolie voor de meeste mensen de grootste innamebron. Palmolie zit in snacks, koekjes, soepstengels, crackers en tientallen andere voedingsmiddelen voor volwassenen en kinderen en vormt daarmee een potentieel gezondheidsrisico, met name voor kinderen en jongeren, alsook voor iedereen die voedingsmiddelen met veel vetzuren van palmoliën eet.

Kan de Commissie, gelet op het bovenstaande, aangeven:

– hoe zij denkt om te gaan met de potentiële risico's voor consumenten van de blootstelling aan deze stoffen in voedingsmiddelen;

– of zij voornemens is regelgeving vast te stellen ter beperking van de aanwezigheid van risicovolle stoffen in palmolie, teneinde de menselijke gezondheid te beschermen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid