Διαδικασία : 2016/2898(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000115/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000115/2016 (B8-0721/2016)

Συζήτηση :

PV 04/10/2016 - 18
CRE 04/10/2016 - 18

Ψηφοφορία :

PV 06/10/2016 - 5.4
CRE 06/10/2016 - 5.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 182kWORD 17k
26 Σεπτεμβρίου 2016
O-000115/2016
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000115/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

 Θέμα: Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: ΔΠΧΑ 9
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Στις 7 Οκτωβρίου 2016, θα ολοκληρωθεί η τρίμηνη περίοδος ελέγχου του Κοινοβουλίου όσον αφορά το σχέδιο εκτελεστικού μέτρου της Επιτροπής σχετικά με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΔΠΧΑ 9 (Χρηματοοικονομικά Μέσα).

1. Πώς προτίθεται η Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες σχετικά με πιθανές αρνητικές επιπτώσεις του ΔΠΧΑ 9 στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις;

2. Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες που προκαλούνται από τη μη ευθυγράμμιση των ημερομηνιών έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 9 και του νέου επικείμενου προτύπου στον τομέα των ασφαλίσεων (ΔΠΧΑ 17); Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι διατάξεις που ανακοινώθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) στις 12 Σεπτεμβρίου 2016 (τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4) είναι κατάλληλες και ικανοποιητικές για την ΕΕ, ή σκοπεύει να προτείνει μια πρόσθετη προαιρετική επιλογή για την ΕΕ;

3. Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις του ΔΠΧΑ 9 στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ιδίως όσον αφορά τον πιθανό καθοδικό αντίκτυπο στα ίδια κεφάλαια των τραπεζών ή τις ανησυχίες σχετικά με πιθανές επιπτώσεις που συνδέονται με τη φιλοκυκλικότητα; Ποια είναι η γνώμη της Επιτροπής σχετικά με την αλληλεπίδραση του ΔΠΧΑ 9 με άλλα μέσα χρηματοπιστωτικής ρύθμισης, π.χ. τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου