Парламентарен въпрос - O-000117/2016Парламентарен въпрос
O-000117/2016

Европейска карта Interrail при навършване на 18-годишна възраст

27.9.2016

Въпрос с искане за устен отговор O-000117/2016/rev.1
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Manfred Weber, Wim van de Camp, José Manuel Fernandes, от името на групата PPE

Мобилността на младите хора е от съществено значение за насърчаването на чувство на принадлежност към Европа, засилването на социалното сближаване и гарантирането на конкурентоспособна европейска икономика. Мобилността обаче все още не е повсеместна, въпреки успеха на програмите „Еразъм“, „Еразъм+“ и други свързани програми.

Междувременно популизмът и разпространението на погрешна информация е една от най-големите заплахи, пред които понастоящем е изправена Европа. В този контекст младите поколения трябва да играят ключова роля на противотежест и Европейският съюз трябва да им осигури необходимите средства да открият кои са съседите им и какви възможност могат да предложат другите държави членки на всеки европейски гражданин.

Европейският съюз е инвестирал значителни средства в железопътната инфраструктура, които представляват до 30% от общите инвестиции в някои държави членки, а насочените към железопътния транспорт средства ще нараснат от 23,4 до 29,9 млрд. евро за периода 2014 - 2020 г., благодарение на което мрежата Interrail ще се превърне в пример за европейски успех за гражданите.

На този фон Комисията смята ли да поеме инициативата за стартиране на нова програма под наименованието „Европейска карта Interrail при навършване на 18-годишна възраст“, която ще включва предоставянето на безплатна карта Interrail на всеки европеец (гражданин или законно пребиваващо лице) при навършване на 18-годишна възраст, и да разгледа възможностите за предоставяне на съответното финансиране с цел да осигури пълноценното функциониране на програмата във възможно най-кратък срок, в тясно сътрудничество с железопътните дружества и държавите членки?

За държавите членки, които не са част от мрежата Interrail (Естония, Латвия, Литва, Кипър и Малта), програмата ще покрие разходите за други средства за транспорт, като например автобус или ферибот, за достигане до най-близката държава членка в мрежата. Подобна програма ще даде на всички млади хора, независимо от техния социален произход или образование, възможността да открият многообразието на Европа и ще популяризира пътуването с Interrail като прагматичен начин за намаляване на въглеродния отпечатък на Европа.