Parlamentní otázka - O-000117/2016Parlamentní otázka
O-000117/2016

Evropská síťová jízdenka Interrail k 18. narozeninám

27.9.2016

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000117/2016/rev.1
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Manfred Weber, Wim van de Camp, José Manuel Fernandes, za skupinu PPE

Pro zvyšování pocitu sounáležitosti s Evropou, posilování sociální soudržnosti a zajištění konkurenceschopného evropského hospodářství je zcela zásadní mobilita mladých lidí. Ta ale i přes úspěchy programů Erasmus, Erasmus+ a programů jim podobných ještě není všeobecně rozšířená.

Oproti tomu jednu z největších hrozeb, kterým Evropa v současnosti čelí, představují populismus a šíření mylných informací. Mladá generace má v této situaci významnou roli v podobě protiváhy a Evropská unie jí musí dát prostředek k poznání sousedních zemí a objevení příležitostí, které každému Evropanovi může jiný členský stát nabídnout.

Evropská unie k tomu značně investovala do železniční infrastruktury, podíl těchto investic v některých členských státech dosahoval 30% veškerých investic a finanční prostředky určené železnicím v období 2014–2020 vzrostou z 23,4 miliard EUR na 29,9 miliard EUR, což ze sítě Interrail učiní pro občany příklad evropského úspěchu.

Žádá Komisi, zda by se ujala iniciativy, která by spočívala v zahájení nového programu s názvem „Evropská síťová jízdenka Interrail k 18. narozeninám“, jenž by každému Evropanovi (občanům či legálně pobývajícím osobám) dal v 18 letech bezplatnou síťovou jízdenku Interrail, a zda by v úzké spolupráci s železničními společnostmi a členskými státy prozkoumala možnosti nalezení odpovídajícího financování, které by ho co nejdříve plně zprovoznilo.

V případě členských států (Estonsko, Lotyšsko, Litva, Kypr a Malta), které nejsou součástí sítě Interrail, by program pokrýval výdaje na jiné dopravní prostředky, jako je autobus nebo trajekt, které by byly na dopravu do nejbližšího členského státu zapojeného do sítě využity. Takový program by dal všem mladým lidem bez ohledu na jejich sociální původ či vzdělání příležitost objevit rozmanitost Evropy a propagoval by cestování sítí Interrail jako praktický způsob snižování uhlíkové stopy Evropy.