Parlamenta jautājums - O-000117/2016Parlamenta jautājums
O-000117/2016

Eiropas dzelzceļa abonementa Interrail Pass piešķiršana 18. dzimšanas dienā

27.9.2016

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000117/2016/pārsk.1
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Manfred Weber, Wim van de Camp, José Manuel Fernandes, PPE grupas vārdā

Lai veicinātu jauniešos piederības sajūtu Eiropai, palielinātu sociālo viendabību un panāktu, ka Eiropas ekonomika ir konkurētspējīga, ārkārtīgi liela nozīme ir jauniešu mobilitātes veicināšanai. Tomēr, neraugoties uz Erasmus, Erasmus+ un tamlīdzīgu programmu sekmēm, jauniešu mobilitāte nemaz nav tik izplatīta.

Tajā pašā laikā viens no lielākajiem draudiem, ar ko Eiropa šobrīd saskaras, ir populisms un nepatiesas informācijas izplatīšana. Šajā situācijā jauniešiem ir svarīga pretspara loma, un Eiropas Savienībai ir jādod viņiem iespēja iepazīties ar kaimiņvalstīm un saprast, kādas priekšrocības ikvienam Eiropas iedzīvotājam ir citās dalībvalstīs.

Eiropas Savienība ir ieguldījusi daudz līdzekļu dzelzceļa infrastruktūrā (dažās dalībvalstīs pat 30% no visiem ieguldījumiem dzelzceļa infrastruktūrā), turklāt laikā posmā no 2014. līdz 2020. gadam dzelzceļam paredzēto līdzekļu apjoms palielinās no 23,4 miljardiem euro līdz 29,9 miljardiem euro, padarot dzelzceļa savienojumus par labu Eiropas veiksmes stāsta piemēru tās iedzīvotājiem.

Prasa Komisijai uzņemties iniciatīvu, lai izveidotu jaunu programmu “Eiropas dzelzceļa abonementa Interrail Pass piešķiršana 18. dzimšanas dienā”, kas paredzētu ikvienam Eiropas pilsonim vai legālam iedzīvotājam 18. dzimšanas dienā piešķirt bezmaksas dzelzceļa abonementu, kā arī kopā ar dalībvalstu dzelzceļa pārvadātājiem izpētīt, kādas ir iespējas iegūt vajadzīgo finansējumu, lai šī programma sāktu darboties pēc iespējas ātrāk.

Tajās dalībvalstīs, kuras nav daļa no Eiropas vienotā dzelzceļa tīkla (Igaunija, Latvija, Lietuva, Kipra un Malta), programma segtu cita transporta veida (autobusa vai prāmja) izmaksas, kas saistītas ar nokļūšanu citā dalībvalstī. Šāda programma sniegtu visiem jauniešiem iespēju neatkarīgi no viņu sociālās izcelsmes vai izglītības līmeņa iepazīties ar Eiropas daudzveidību, un popularizētu ceļošanu ar vilcienu, kas ir pragmatisks veids, kā samazināt oglekļa pēdu.