Pytanie poselskie - O-000117/2016Pytanie poselskie
O-000117/2016

Europejska karta Interrail na 18. urodziny

27.9.2016

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000117/2016/zm.1
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Manfred Weber, Wim van de Camp, José Manuel Fernandes, w imieniu grupy PPE

Mobilność młodzieży w Europie jest niezbędna dla upowszechniania poczucia przynależności do Europy, zwiększania spójności społecznej i zapewniania konkurencyjności gospodarki europejskiej. Mobilność nie jest jednak jeszcze powszechna pomimo sukcesu programu Erasmus, Erasmus+ i innych powiązanych programów.

Tymczasem populizm i szerzenie dezinformacji należą do największych zagrożeń, z jakimi boryka się obecnie Europa. W tym kontekście młode pokolenia mają do odegrania kluczową rolę jako przeciwwaga, a Unia Europejska musi im zapewnić środki, aby młodzi ludzie mogli poznać swoich sąsiadów i dowiedzieć się, jakie możliwości mają do zaoferowania każdemu Europejczykowi inne państwa członkowskie.

Unia Europejska poczyniła ogromne inwestycje w infrastrukturę kolejową. W niektórych państwach członkowskich sięgają one 30% łącznej wartości wszystkich inwestycji, a w latach 2014–2020 fundusze przeznaczone na kolej wzrosną z 23,4 mld EUR do 29,9 mld EUR, dzięki czemu sieć Interrail stanie się dla obywateli przykładem europejskiego sukcesu.

W związku z tym, czy Komisja mogłaby rozważyć podjęcie inicjatywy polegającej na uruchomieniu nowego programu o nazwie „Europejska karta Interrail na 18. urodziny”, który przewidywałby, że każdy Europejczyk (obywatel lub osoba przebywająca w UE legalnie) otrzymałby bezpłatną kartę Interrail w dniu ukończenia 18. roku życia? Czy Komisja mogłaby ponadto rozważyć możliwości udostępnienia odpowiedniego finansowania, tak aby inicjatywa ta była jak najszybciej w pełni możliwa do zrealizowania, w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami kolejowymi i państwami członkowskimi?

W odniesieniu do państw członkowskich, które nie należą do sieci Interrail (Estonia, Łotwa, Litwa, Cypr i Malta), program pokrywałby koszt innych środków transportu (takich jak autokar czy prom) umożliwiających podróżnemu dotarcie do najbliższego państwa członkowskiego należącego do tej sieci. Program ten zaoferowałby wszystkim młodym ludziom, niezależnie od pochodzenia społecznego i wykształcenia, możliwość poznania europejskiej różnorodności i promowałby podróżowanie w obrębie sieci Interrail jako pragmatyczną metodę ograniczenia śladu węglowego Europy.