Parlamentná otázka - O-000117/2016Parlamentná otázka
O-000117/2016

Európsky poukaz na Interrail k 18. narodeninám

27.9.2016

Otázka na ústne zodpovedanie O-000117/2016/rev.1
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Manfred Weber, Wim van de Camp, José Manuel Fernandes, v mene skupiny PPE

Mobilita mladých ľudí má veľký význam pri podpore pocitu európskej spolupatričnosti, posilňovaní sociálnej súdržnosti a zabezpečovaní konkurencieschopného európskeho hospodárstva. No i napriek úspechu programov Erasmus, Erasmus+ a iných súvisiacich programov nie je ešte mobilita veľmi rozšírená.

Populizmus a šírenie zavádzajúcich informácií patria medzi najväčšie hrozby, ktorým v súčasnosti Európa čelí. Mladé generácie preto musia hrať kľúčovú úlohu pri vytváraní rovnováhy a Európska únia im musí poskytnúť prostriedky na to, aby objavili, kto sú ich susedia a aké príležitosti môžu iné členské štáty ponúknuť každému európskemu občanovi.

Európska únia intenzívne investovala do železničnej infraštruktúry, čo predstavuje až 30% celkových investícií v niektorých členských štátoch, a fondy zamerané na železničnú dopravu porastú z 23,4 miliardy EUR na 29,9 miliardy EUR v období 2014 – 2020, čím sa sieť Interrail stane príkladom európskeho úspechu pre občanov.

Zvážila by Komisia v tejto súvislosti prevziať iniciatívu a začať nový program nazvaný „európsky poukaz na Interrail k 18. narodeninám“, v rámci ktorého by každý Európan (občan alebo osoba s legálnym pobytom) obdržal po dovŕšení 18. roku bezplatný poukaz na Interrail, a zároveň preskúmať možnosti vyčleniť primerané finančné prostriedky, aby sa program spojazdnil čo najskôr, a to v úzkej spolupráci so železničnými spoločnosťami a členskými štátmi?

Pre 5 členských štátov (Estónsko, Lotyšsko, Litva, Cyprus a Malta), ktoré nie sú súčasťou siete Interrail, by program pokryl náklady na iné dopravné prostriedky ako autobus alebo trajekt použité na dopravu do najbližšieho členského štátu v rámci siete. Program by poskytol všetkým mladým ľuďom bez ohľadu na ich sociálne zázemie alebo vzdelanie príležitosť spoznať rozmanitosť Európy a zároveň by podporil cestovanie s poukazom na Interrail ako pragmatický spôsob znižovania uhlíkovej stopy Európy.