Διαδικασία : 2016/2966(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000121/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000121/2016 (B8-1805/2016)

Συζήτηση :

PV 23/11/2016 - 14
CRE 23/11/2016 - 14

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 208kWORD 18k
12 Οκτωβρίου 2016
O-000121/2016
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000121/2016
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues, Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Helga Stevens, Julie Girling

 Θέμα: H προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Την παραμονή της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της βίας με βάση το φύλο.

Η βία κατά των γυναικών και η βία λόγω φύλου αποτελούν παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και μια ακραία μορφή διάκρισης, η οποία είναι τόσο η αιτία και η συνέπεια των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων.

Στις 4 Μαρτίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, το πρώτο νομικά δεσμευτικό μέσο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών σε διεθνές επίπεδο. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ την έχουν υπογράψει, αλλά μόνο δεκατέσσερα από αυτά την έχουν κυρώσει. Η προσχώρηση της ΕΕ θα παράσχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και συνοχή στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της για την καταπολέμηση και πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και τη βίας λόγω φύλου σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και τη διασφάλιση της καλύτερης εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ, των προγραμμάτων και τα ταμείων που θεσπίζονται για το σκοπό αυτό. Θα συμβάλει στους ευρύτερους στόχους της ΕΕ για την ισότητα των φύλων, την καταπολέμηση των διακρίσεων, τη δημόσια υγεία και την οικονομική ανάπτυξη. Θα ενισχύσει τη λογοδοσία της ΕΕ και τον ρόλο της στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της βίας με βάση το φύλο στη διεθνή σκηνή. Θα εξασφαλίσει επίσης περισσότερη και καλύτερη συλλογή δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τη φύση και την έκταση της βίας κατά των γυναικών. Τέλος, η προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης θα ανανεώσει την πολιτική πίεση στα κράτη μέλη να επικυρώσουν αυτό το μέσο.

– Ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά τη διαπραγμάτευση της υπογραφής προσχώρησης της ΕΕ και την ολοκλήρωση της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης;

– Ποιες συγκεκριμένες δράσεις έχει αναλάβει η Προεδρία για να επισπεύσει την υπογραφή από το Συμβούλιο και την ολοκλήρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης;

– Σύμφωνα με την Προεδρία, πόσο θα χρειαστεί για να επιτευχθεί η ολοκλήρωση της προσχώρησης της ΕΕ στη Σύμβαση;

– Ποιο ρόλο επιφυλάσσει η Προεδρία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαδικασία παρακολούθησης της Σύμβασης;

– Ποια άλλα συγκεκριμένα μέτρα λαμβάνει η Προεδρία για να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα υπογράψουν και θα επικυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου