Menetlus : 2016/2966(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000121/2016

Esitatud tekstid :

O-000121/2016 (B8-1805/2016)

Arutelud :

PV 23/11/2016 - 14
CRE 23/11/2016 - 14

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 196kWORD 18k
12. oktoober 2016
O-000121/2016
Suuliselt vastatav küsimus O-000121/2016
nõukogule
Kodukorra artikkel 128
Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, fraktsiooni PPE nimel
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues, Julie Ward, fraktsiooni S&D nimel
Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, fraktsiooni ALDE nimel
Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, fraktsiooni Verts/ALE nimel
Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat, fraktsiooni GUE/NGL nimel
Helga Stevens, Julie Girling

 Teema: ELi liitumine naistevastase vägivalla ennetamise ja tõkestamise Istanbuli konventsiooniga
 Vastus täiskogul 

Rahvusvahelise naistevastase vägivalla kaotamise päeva eel märgib Euroopa Parlament, et naistevastase ja soopõhise vägivalla vastu võitlemisel on tehtud vähe edusamme.

Naistevastane ja soopõhine vägivald kujutavad endast põhiõiguste rikkumist ja diskrimineerimise ekstreemset vormi, mis on ühteaegu nii soolise ebavõrdsuse põhjus kui ka tagajärg.

Komisjon tegi 4. märtsil 2016 ettepaneku ELi liitumiseks Istanbuli konventsiooniga, mis on rahvusvahelisel tasandil esimene õiguslikult siduv vahend naistevastase vägivalla ennetamiseks ja tõkestamiseks. Kõik ELi liikmesriigid on konventsiooni allkirjastanud, ent vaid neliteist neist on selle ratifitseerinud. ELi konventsiooniga liitumine muudab tema sise- ja välispoliitika naistevastase ja soopõhise vägivalla ennetamise ja tõkestamise osas kogu Euroopas tõhusamaks ja sidusamaks ning tagab ELi asjaomase valdkonna õigusaktide, programmide ja rahaliste vahendite parema rakendamise. See aitab kaasa ELi laiemate soolise võrdõiguslikkuse, diskrimineerimisvastaste, rahvatervise ja majanduskasvu eesmärkide saavutamisele. See suurendab rahvusvahelisel areenil ELi usaldusväärsust ja rolli naistevastase ja soopõhise vägivalla vastu võitlemises. Sellega tagatakse ka Euroopa tasandil suurema hulga ja paremate andmete kogumine naistevastase vägivalla olemuse ja ulatuse kohta. Kõigele lisaks avaldab ELi Istanbuli konventsiooniga liitumine liikmesriikidele uut poliitilist survet kõnealuse vahendi ratifitseerimiseks.

– Milline on ELi poolt Istanbuli konventsiooni allkirjastamist ja sõlmimist käsitlevate läbirääkimiste hetkeseis?

– Milliseid konkreetseid meetmeid on eesistujariik võtnud, et kiirendada nõukogu tööd Istanbuli konventsiooni allkirjastamisel ja sõlmimisel?

– Kui palju võtab eesistujariigi arvates aega ELi konventsiooniga liitumise lõpuleviimine?

– Millist rolli näeb eesistujariik olevat konventsiooniga seotud järelevalveprotsessis Euroopa Parlamendil?

– Milliseid muid konkreetseid meetmeid võtab eesistujariik selleks, et tagada liikmesriikide poolt Istanbuli konventsiooni allkirjastamine ja ratifitseerimine?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika