Parlamentarno pitanje - O-000121/2016Parlamentarno pitanje
O-000121/2016

Pristupanje EU-a Istanbulskoj konvenciji o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama

Pitanje za usmeni odgovor O-000121/2016
upućena Vijeću
članak 128
Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, u ime Kluba PPE
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues, Julie Ward, u ime Kluba S&D
Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, u ime Kluba ALDE
Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, u ime Kluba Verts/ALE
Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba GUE/NGL
Helga Stevens, Julie Girling

Postupak : 2016/2966(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000121/2016
Podneseni tekstovi :
O-000121/2016 (B8-1805/2016)
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

Uoči Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Europski parlament napominje da je postignut nedovoljan napredak u borbi protiv nasilja nad ženama i rodno uvjetovanog nasilja.

Nasilje nad ženama i rodno uvjetovano nasilje predstavljaju kršenje temeljnih prava i ekstreman oblik diskriminacije, što je istovremeno i uzrok i posljedica rodne neravnopravnosti.

Komisija je 4. ožujka 2016. predložila pristupanje EU-a Istanbulskoj konvenciji, prvom pravno obvezujućem instrumentu za borbu protiv nasilja nad ženama i njegovo sprečavanje na međunarodnoj razini. Sve su države članice EU-a potpisale Istanbulsku konvenciju, ali ratificiralo ju je samo njih četrnaest. Pristupanjem EU-a omogućit će se veća učinkovitost i usklađenost unutarnjih i vanjskih politika Unije kada je riječ o borbi protiv nasilja nad ženama i rodno uvjetovanog nasilja i njihovu sprečavanju diljem Europe, te će se zajamčiti bolja provedba zakonodavstva, programa i fondova EU-a koji su s tim ciljem uspostavljeni. Također će se pridonijeti širim ciljevima EU-a u području ravnopravnosti spolova, suzbijanja diskriminacije, javnog zdravlja i gospodarskog rasta. Pospješit će se odgovornost EU-a i njegova uloga u borbi protiv nasilja nad ženama i rodno uvjetovanog nasilja na međunarodnoj razini. Također će se omogućiti opsežnije i kvalitetnije prikupljanje podataka na europskoj razini o prirodi i opsegu nasilja nad ženama. Naposljetku, pristupanjem EU-a Istanbulskoj konvenciji osnažit će se politički pritisak na države članice da ratificiraju taj instrument.

– Kakvo je trenutačno stanje u vezi s pregovorima o potpisivanju i sklapanju Istanbulske konvencije od strane EU-a?

– Koje je konkretne mjere predsjedništvo poduzelo kako bi se u Vijeću ubrzao proces potpisivanja i sklapanja Istanbulske konvencije?

– Koliko će vremena trebati, prema mišljenju predsjedništva, da se zaključi postupak pristupanja EU-a Konvenciji?

– Kakvu ulogu predsjedništvo predviđa za Europski parlament u procesu praćenja kada je riječ o Konvenciji?

– Koje je druge konkretne korake predsjedništvo poduzelo kako bi se osiguralo da će države članice potpisati i ratificirati Istanbulsku konvenciju?