Eljárás : 2016/2966(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : O-000121/2016

Előterjesztett szövegek :

O-000121/2016 (B8-1805/2016)

Viták :

PV 23/11/2016 - 14
CRE 23/11/2016 - 14

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :


Parlamenti kérdések
PDF 202kWORD 18k
2016. október 12.
O-000121/2016
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000121/2016
a Tanács számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, a(z) PPE képviselőcsoport nevében
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues, Julie Ward, a(z) S&D képviselőcsoport nevében
Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében
Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Helga Stevens, Julie Girling

 Tárgy: Az EU csatlakozása a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló isztambuli egyezményhez
 Válasz a plenáris ülésen 

A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja előestéjén az Európai Parlament megjegyzi, hogy csekély előrelépés történt a nők elleni erőszak és a nemi alapú erőszak felszámolása terén.

A nők elleni erőszak és a nemi alapú erőszak az alapvető jogok megsértését és a hátrányos megkülönböztetés szélsőséges formáját jelenti, amely egyszerre okozója és következménye a nemek közötti egyenlőtlenségeknek.

2016. március 4-én a Bizottság azt javasolta, hogy az EU csatlakozzon az isztambuli egyezményhez, amely az első jogilag kötelező erejű eszköz a nők elleni erőszak nemzetközi szinten való megelőzésére és felszámolására. Az egyezményt az EU valamennyi tagállama aláírta, de közülük csak tizennégy ratifikálta. Az EU csatlakozása nagyobb hatékonyságot és következetességet fog biztosítani a nők elleni és a nemi alapú erőszak egész Európában való felszámolására és megelőzésére irányuló belső és külső uniós politikákban, továbbá biztosítani fogja az e célból elfogadott uniós jogszabályok, programok és finanszírozások jobb végrehajtását. Hozzá fog járulni továbbá az EU nemek közötti egyenlőséggel, hátrányos megkülönböztetéssel, közegészségüggyel és gazdasági növekedéssel kapcsolatos, szélesebb értelemben vett célkitűzéseihez is. Növelni fogja az EU elszámoltathatóságát, illetve a nők elleni és a nemi alapú erőszak felszámolásában a nemzetközi színtéren betöltött szerepét. Biztosítani fogja továbbá a nők elleni erőszak jellegével és mértékével kapcsolatos jobb adatgyűjtést európai szinten. Végül, de nem utolsósorban az isztambuli egyezményhez való uniós csatlakozás megújult politikai nyomást gyakorol a tagállamokra ezen eszköz ratifikálása érdekében.

– Hogyan állnak az isztambuli egyezmény Unió általi aláírására és megkötésére vonatkozó tárgyalások?

– Milyen konkrét lépéseket tett eddig az Elnökség annak érdekében, hogy sürgesse a Tanácsot az isztambuli egyezmény aláírására és megkötésére?

– Az Elnökség véleménye szerint mennyi időbe telik, amíg sikerül döntést hozni az egyezményhez való uniós csatlakozásról?

– Milyen szerepet szán az Elnökség az Európai Parlamentnek az egyezmény nyomon követési eljárása tekintetében?

– Milyen más konkrét lépéseket tesz az Elnökség annak biztosítására, hogy a tagállamok aláírják és ratifikálják az isztambuli egyezményt?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat