Procedură : 2016/2966(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000121/2016

Texte depuse :

O-000121/2016 (B8-1805/2016)

Dezbateri :

PV 23/11/2016 - 14
CRE 23/11/2016 - 14

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 201kWORD 18k
12 octombrie 2016
O-000121/2016
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000121/2016
adresată Consiliului
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, în numele Grupului PPE
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues, Julie Ward, în numele Grupului S&D
Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE
Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE
Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL
Helga Stevens, Julie Girling

 Subiect: Aderarea UE la Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor
 Răspuns în plen 

Chiar înainte de Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, Parlamentul European constată că progresele înregistrate în ceea ce privește combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței pe criterii de gen sunt limitate.

Violența împotriva femeilor și violența pe criterii de gen reprezintă o încălcare a drepturilor fundamentale și o formă extremă de discriminare, constituind atât cauza, cât și consecința inegalității de gen.

La 4 martie 2016, Comisia a propus aderarea UE la Convenția de la Istanbul, primul instrument obligatoriu din punct de vedere juridic privind prevenirea și combaterea la nivel internațional a violenței împotriva femeilor. Toate statele membre au semnat-o, dar numai 14 au ratificat-o. Aderarea UE la Convenție va crește eficiența și coerența politicilor sale interne și externe de combatere și prevenire în toată Europa a violenței împotriva femeilor și a violenței pe criterii de gen și va asigura o mai bună aplicare a legislației UE și a programelor și fondurilor europene adoptate în acest scop. De asemenea, va contribui la îndeplinirea unor obiective mai extinse ale UE privind egalitatea de gen, anti-discriminarea, sănătatea publică și creșterea economică. În plus, va consolida răspunderea și rolul UE în combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței pe criterii de gen pe scena internațională. În egală măsură, va asigura colectarea, la nivel european, a mai multor date și de o mai bună calitate privind natura și amploarea fenomenului de violență împotriva femeilor. Nu în ultimul rând, aderarea UE la Convenția de la Istanbul va exercita noi presiuni politice asupra statelor membre în vederea ratificării acestui instrument.

– Care este situația actuală a negocierilor privind semnarea și încheierea de către UE a Convenției de la Istanbul?

– Ce măsuri concrete a adoptat Președinția pentru a accelera negocierile în cadrul Consiliului privind semnarea și încheierea Convenției de la Istanbul?

– În opinia Președinției, cât va dura până la aderarea UE la Convenție?

– Ce rol prevede Președinția pentru Parlamentul European în cadrul procesului de monitorizare a Convenției?

– Ce alte măsuri concrete adoptă Președinția pentru a se asigura că statele membre semnează și ratifică Convenția de la Istanbul?

Limba originală a întrebării: EN
Aviz juridic - Politica de confidențialitate