Postup : 2016/2966(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000121/2016

Predkladané texty :

O-000121/2016 (B8-1805/2016)

Rozpravy :

PV 23/11/2016 - 14
CRE 23/11/2016 - 14

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 206kWORD 18k
12. októbra 2016
O-000121/2016
Otázka na ústne zodpovedanie O-000121/2016
Rade
článok 128 rokovacieho poriadku
Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, v mene skupiny PPE
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues, Julie Ward, v mene skupiny S&D
Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE
Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, v mene skupiny Verts/ALE
Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat, v mene skupiny GUE/NGL
Helga Stevens, Julie Girling

 Vec: Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách
 Odpoveď v pléne 

V predvečer Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách Európsky parlament konštatuje, že v boji proti násiliu na ženách a rodovo motivovanému násiliu sa dosiahol len malý pokrok.

Násilie na ženách a rodovo motivované násilie je porušením základných práv a extrémnou formou diskriminácie, ktorá je príčinou a zároveň dôsledkom nerovnosti medzi ženami a mužmi.

Komisia navrhla 4. marca 2016 pristúpenie k Instanbulskému dohovoru, ktorý je prvým právne záväzným nástrojom prevencie a boja proti násiliu na ženách na medzinárodnej úrovni. Podpísali ho všetky členské štáty EÚ, ale len štrnásť z nich ho ratifikovalo. Pristúpenie EÚ k tomuto dohovoru prinesie väčšiu účinnosť a súdržnosť vonkajších a vnútorných politík EÚ v oblasti prevencie a boja proti násiliu na ženách a rodovo motivovanému násiliu v celej Európe a zaručí lepšie vykonávanie právnych predpisov, programov a finančných prostriedkov EÚ prijatých na tento účel. Zároveň prispeje k plneniu širších cieľov EÚ týkajúcich sa rodovej rovnosti, boja proti diskriminácii, verejného zdravia a hospodárskeho rastu. Pristúpením k dohovoru sa posilní zodpovednosť EÚ a jej úloha v boji proti násiliu na ženách a rodovo motivovanému násiliu na medzinárodnej scéne. Zabezpečí sa tiež intenzívnejší a lepší zber údajov o povahe a rozsahu násilia na ženách na európskej úrovni. Pristúpením EÚ k Istanbulskému dohovoru sa v neposlednom rade obnoví politický tlak na členské štáty, aby tento dokument ratifikovali.

– V akom štádiu sú rokovania o podpise a uzavretí Istanbulského dohovoru Európskou úniou?

– Aké konkrétne kroky podniklo predsedníctvo na urýchlenie rokovaní v Rade o podpise a uzavretí Istanbulského dohovoru?

– Ako dlho bude podľa názoru predsedníctva trvať, kým sa podarí dospieť k ukončeniu postupu pristúpenia EÚ k tomuto dohovoru?

– Akú úlohu predpokladá predsedníctvo pre Európsky parlament v procese monitorovania dohovoru?

– Aké ďalšie konkrétne kroky podnikne Predsedníctvo, aby zabezpečilo, že členské štáty podpíšu a ratifikujú Istanbulský dohovor?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia