Postopek : 2016/2966(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : O-000121/2016

Predložena besedila :

O-000121/2016 (B8-1805/2016)

Razprave :

PV 23/11/2016 - 14
CRE 23/11/2016 - 14

Glasovanja :

Sprejeta besedila :


Parlamentarna vprašanja
PDF 197kWORD 18k
12. oktober 2016
O-000121/2016
Vprašanje za ustni odgovor O-000121/2016
za Svet
Člen 128 poslovnika
Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, v imenu skupine PPE
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues, Julie Ward, v imenu skupine S&D
Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, v imenu skupine ALDE
Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, v imenu skupine Verts/ALE
Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat, v imenu skupine GUE/NGL
Helga Stevens, Julie Girling

 Zadeva: Pristop EU h Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima
 Odgovor na plenarnem zasedanju 

Evropski parlament pred mednarodnim dnem za odpravo nasilja nad ženskami ugotavlja, da je bilo doseženega malo napredka v boju proti nasilju nad ženskami in nasilju na podlagi spola.

Nasilje nad ženskami in nasilje na podlagi spola pomenita kršitev temeljnih pravic in skrajno obliko diskriminacije, ki je tako vzrok kot posledica razlik med spoloma.

Komisija je 4. marca 2016 predlagala, naj EU pristopi h konvenciji o preprečevanju nasilja nad ženskami ter boju proti njemu, ki je prvi pravno zavezujoč instrument s tega področja na mednarodni ravni. Konvencijo so podpisale vse države članice EU, ratificiralo pa jo je le 14 držav. EU bo s pristopom h konvenciji povečala učinkovitost in skladnost svojih notranjih in zunanjih politik pri preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter boju proti njima po vsej Evropi, hkrati pa bo zagotovila boljše izvajanje zakonodaje in programov EU ter boljšo uporabo skladov EU na tem področju. Prispevala bo k izpolnjevanju širših ciljev EU v zvezi z enakostjo spolov, odpravo diskriminacije, javnim zdravjem in gospodarsko rastjo. Izboljšala bo svojo odgovornost in vlogo v boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini na mednarodni ravni. Prav tako bo zagotovila boljše in obsežnejše zbiranje podatkov na evropski ravni o naravi in obsegu nasilja nad ženskami. Nenazadnje bo EU s svojim pristopom h konvenciji povečala politični pritisk na države članice, da jo ratificirajo.

– Kakšno je stanje pogajanj o podpisu in sklenitvi konvencije s strani EU?

– Katere konkretne ukrepe je sprejelo predsedstvo Sveta, da bi pospešilo prizadevanja Sveta za podpis in sklenitev konvencije?

– Kako dolgo bo po oceni predsedstva trajalo do sklenitve pristopa EU h konvenciji?

– Kakšno vlogo predsedstvo predvideva za Evropski parlament v postopku spremljanja konvencije?

– S katerimi drugimi konkretnimi ukrepi poskuša predsedstvo zagotoviti, da bodo države članice podpisale in ratificirale konvencijo?

Izvirni jezik vprašanja: EN
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov