Процедура : 2016/2966(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000122/2016

Внесени текстове :

O-000122/2016 (B8-1806/2016)

Разисквания :

PV 23/11/2016 - 14
CRE 23/11/2016 - 14

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 210kWORD 18k
13 октомври 2016 г.
O-000122/2016
Въпрос с искане за устен отговор O-000122/2016
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, от името на групата PPE
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues, Julie Ward, от името на групата S&D
Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE
Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE
Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL
Helga Stevens, Julie Girling

 Относно: Присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените
 Отговор по време на пленарно заседание 

В навечерието на Международния ден за премахване на насилието срещу жените Европейският парламент отбелязва, че напредъкът, постигнат по отношение на борбата с насилието спрямо жените и насилието, основано на пола, е незначителен.

Насилието срещу жените и насилието, основано на пола, представляват нарушение на основните права и са крайна форма на дискриминация, която е едновременно причина за неравенството между половете и следствие от него.

На 4 март 2016 г. Комисията предложи ЕС да се присъедини към Конвенцията от Истанбул – първия правно обвързващ инструмент за предотвратяване и борба с насилието срещу жените на международно равнище. Всички държави – членки на ЕС, са подписали тази Конвенция, но само четиринадесет от тях са я ратифицирали. Присъединяването на ЕС ще спомогне за повишаване на ефективността и съгласуваността във вътрешните и външните политики на Съюза за предотвратяване и борба с насилието срещу жените и насилието, основано на пола, в цяла Европа и ще осигури по-добро прилагане на законите, програмите и фондовете на ЕС, приети за тази цел. То ще допринесе за постигане на по-общите цели на ЕС в областта на равенството между половете, борбата с дискриминацията, общественото здраве и икономическия растеж. То ще укрепи отговорността на ЕС и неговата роля в борбата с насилието срещу жените и насилието, основано на пола, на международната сцена. Освен това присъединяването на ЕС ще гарантира на европейско равнище събирането по оптимизиран начин на повече данни относно естеството и размера на насилието срещу жените. Не на последно място споразумението за присъединяване на ЕС към Конвенцията от Истанбул ще упражни отново политически натиск върху държавите членки да ратифицират този инструмент.

– Какво е актуалното положение по отношение на преговорите за подписване от страна на ЕС на Конвенцията от Истанбул и сключването ѝ?

– Какви конкретни действия предприема Комисията за ускоряване на преговорите в Съвета?

– Колко време ще е необходимо според Комисията, за да се стигне до вземане на решение за присъединяване на ЕС към Конвенцията?

– Каква е ролята, която Комисията предвижда за Европейския парламент в процеса на мониторинг на Конвенцията?

– Какви други конкретни мерки предприема Комисията, за да гарантира, че държавите членки ще подпишат и ратифицират Конвенцията от Истанбул? Какви мерки за осигуряване на подходящото прилагане на този инструмент се предвиждат по отношение на държавите членки, които вече са ратифицирали Конвенцията?

– Какви са следващите конкретни стъпки, които Комисията предвижда с цел изкореняване на насилието срещу жените и на насилието, основано на пола, в допълнение към кампанията за повишаване на осведомеността, която провежда съвместно с Европейския парламент?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност