Postup : 2016/2966(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000122/2016

Předložené texty :

O-000122/2016 (B8-1806/2016)

Rozpravy :

PV 23/11/2016 - 14
CRE 23/11/2016 - 14

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 204kWORD 18k
13. října 2016
O-000122/2016
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000122/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, za skupinu PPE
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues, Julie Ward, za skupinu S&D
Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, za skupinu ALDE
Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, za skupinu Verts/ALE
Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat, za skupinu GUE/NGL
Helga Stevens, Julie Girling

 Předmět: Přistoupení EU k Istanbulské úmluvě o prevenci a potírání násilí vůči ženám
 Odpověď na plenárním zasedání 

V předvečer Mezinárodního dne proti násilí na ženách Evropský parlament konstatuje, že v oblasti potírání násilí vůči ženám a genderově podmíněného násilí bylo dosaženo jen malého pokroku.

Násilí vůči ženám a genderově podmíněné násilí jsou porušením základních práv a krajní formou diskriminace, příčinou, ale i důsledkem nerovnosti pohlaví.

Dne 4. března 2016 Komise navrhla, aby EU přistoupila k Istanbulské úmluvě, prvnímu právně závaznému nástroji pro prevenci a potírání násilí vůči ženám na mezinárodní úrovni. Všechny členské státy EU úmluvu podepsaly, ale jen čtrnáct z nich ji ratifikovalo. Přistoupení EU zvýší účinnost a soulad jejích vnitřních a vnějších politik v oblasti potírání a prevence násilí vůči ženám a genderově podmíněného násilí v celé Evropě a zajistí lepší provádění právních předpisů, programů a fondů EU přijatých pro dosažení tohoto cíle. Přispěje k rozšíření cílů EU týkajících se rovnosti pohlaví, nediskriminace, veřejného zdraví a hospodářského růstu. Posílí odpovědnost EU a její úlohu při potírání násilí vůči ženám a genderově podmíněného násilí na mezinárodní scéně. Zajistí rovněž rozsáhlejší shromažďování údajů na evropské úrovni a jejich lepší kvalitu, pokud jde o povahu a rozsah násilí vůči ženám. Přistoupení EU k Istanbulské úmluvě rovněž opět zvýší politický nátlak na členské státy, aby tento nástroj ratifikovaly.

– Jaká je současná situace, pokud jde o projednávání podpisu a uzavření Istanbulské úmluvy ze strany EU?

– Jaké konkrétní kroky Komise přijala, aby urychlila jednání v Radě?

– Jak dlouho podle Komise potrvá, než dojde k ukončení procesu přistoupení EU k úmluvě?

– S jakou úlohou Evropského parlamentu počítá Komise při monitorování úmluvy?

– Jaké další konkrétní kroky podniká Komise, aby zajistila podepsání a ratifikaci Istanbulské úmluvy členskými státy? A v případě, že členské státy úmluvu již ratifikovaly, s jakými opatřeními se počítá pro náležité prosazování tohoto nástroje?

– Jaké další konkrétní kroky hodlá Komise podniknout k vymýcení násilí vůči ženám a genderově podmíněného násilí kromě osvětových kampaní, na nichž se podílí Evropský parlament?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí