Procedure : 2016/2966(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000122/2016

Indgivne tekster :

O-000122/2016 (B8-1806/2016)

Forhandlinger :

PV 23/11/2016 - 14
CRE 23/11/2016 - 14

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 202kWORD 17k
13. oktober 2016
O-000122/2016
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000122/2016
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, for PPE-Gruppen
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues, Julie Ward, for S&D-Gruppen
Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen
Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, for Verts/ALE-Gruppen
Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat, for GUE/NGL-Gruppen
Helga Stevens, Julie Girling

 Om: EU's tiltrædelse af Istanbulkonventionen om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder
 Besvarelse på plenarmøde 

Her på tærsklen til den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder bemærker Europa-Parlamentet, at der er gjort meget begrænsede fremskridt i bekæmpelsen af vold mod kvinder og kønsbaseret vold.

Vold mod kvinder og kønsbaseret vold er en krænkelse af grundlæggende rettigheder og en ekstrem form for diskrimination, der er både årsag til og en konsekvens af uligheder mellem kønnene.

Den 4. marts 2016 fremsatte Kommissionen et forslag om, at EU skulle tiltræde Istanbulkonventionen, det første retligt bindende instrument om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder på internationalt plan. Alle EU's medlemsstater har undertegnet den, men kun fjorten af dem har ratificeret den. EU's tiltrædelse vil sikre større effektivitet og sammenhæng i dets interne og eksterne politikker til bekæmpelse og forebyggelse af vold mod kvinder og kønsbaseret vold i hele Europa og sikre bedre gennemførelse af EU's lovgivning, programmer og fonde, der er vedtaget i den forbindelse. Den vil bidrage til opfyldelsen af EU's bredere mål om ligestilling mellem mænd og kvinder og bekæmpelse af forskelsbehandling samt om folkesundhed og økonomisk vækst. Den vil fremme EU's ansvarlighed og dets rolle i bekæmpelsen af vold mod kvinder og kønsbaseret vold på internationalt plan. Den vil ligeledes sikre større og bedre indsamling af data på EU-niveau om arten og omfanget af vold mod kvinder. Sidst, men ikke mindst vil EU's tiltrædelse af Istanbulkonventionen lægge fornyet politisk pres på medlemsstaterne for at ratificere dette instrument.

– Hvad er status for forhandlingerne om EU's undertegnelse og indgåelse af Istanbulkonventionen?

– Hvad er de konkrete foranstaltninger, som Kommissionen har truffet for at fremskynde Rådets undertegnelse og indgåelse af Istanbulkonventionen?

– Hvor lang tid mener Kommissionen, det vil tage at nå frem til indgåelsen af en aftale om EU's tiltrædelse af konventionen?

– Hvilken rolle forudser Kommissionen for Europa-Parlamentet i konventionens overvågningsproces?

– Hvilke andre konkrete skridt agter Kommissionen at tage for at sikre, at medlemsstaterne undertegner og ratificerer Istanbulkonventionen? Og for så vidt angår de medlemsstater, der allerede har ratificeret den, hvilke foranstaltninger forudses der da for en tilstrækkelig håndhævelse af dette instrument?

– Hvad er de næste konkrete skridt, som Kommissionen har planlagt med henblik på at udrydde vold mod kvinder og kønsbaseret vold, ud over den oplysningskampagne, som Europa-Parlamentet deltager i?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik