Parlamentin kysymys - O-000122/2016Parlamentin kysymys
O-000122/2016

EU:n liittyminen naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevaan Istanbulin yleissopimukseen

Suullisesti vastattava kysymys O-000122/2016
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, PPE-ryhmän puolesta
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues, Julie Ward, S&D-ryhmän puolesta
Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, ALDE-ryhmän puolesta
Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Verts/ALE-ryhmän puolesta
Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat, GUE/NGL-ryhmän puolesta
Helga Stevens, Julie Girling

Menettely : 2016/2966(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000122/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000122/2016 (B8-1806/2016)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Nyt kun kansainvälinen päivä naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi on lähestymässä, Euroopan parlamentti panee merkille, että naisiin kohdistuvan väkivallan ja sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumisessa ei ole paljoakaan edistytty.

Naisiin kohdistuva väkivalta ja sukupuoleen perustuva väkivalta ovat perusoikeusloukkauksia ja syrjinnän äärimmäinen muoto, joka on yhtä aikaa sukupuolten epätasa-arvon syy ja seuraus.

Komissio ehdotti 4. maaliskuuta 2016 EU:n liittymistä Istanbulin sopimukseen, joka on ensimmäinen oikeudellisesti sitova asiakirja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta kansainvälisesti. Kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet sen, mutta vain 14 niistä on ratifioinut sen. EU:n liittyminen sopimukseen tehostaisi ja yhdenmukaistaisi sen sisäisiä ja ulkoisia toimia naisiin kohdistuvan väkivallan ja sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisemisessä ja torjumisessa kaikkialla Euroopassa. Se myös varmistaisi asiaankuuluvien EU:n lakien, ohjelmien ja rahastojen tehokkaamman täytäntöönpanon ja käytön. Lisäksi se edistäisi EU:n laajempia tavoitteita, jotka liittyvät sukupuolten tasa-arvoon, syrjinnän torjumiseen, kansanterveyteen ja talouskasvuun. Se lisäisi EU:n vastuuvelvollisuutta ja korostaisi sen kansainvälistä roolia toimissa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa vastaan. Lisäksi sen avulla voitaisiin varmistaa laajempi ja tehokkaampi Euroopan tason tiedonkeruu naisiin kohdistuvan väkivallan luonteesta ja laajuudesta. Tärkeää olisi myös se, että EU:n liittyminen Istanbulin sopimukseen lisäisi poliittista painostusta siihen, että kaikki jäsenvaltiot ratifioivat sopimuksen.

– Mikä on tilanne neuvotteluissa, jotka koskevat EU:n aikomusta allekirjoittaa Istanbulin sopimus ja liittyä siihen?

– Mitä konkreettisia toimia komissio on toteuttanut nopeuttaakseen neuvostossa käytyjä neuvotteluja?

– Miten kauan komission arvion mukaan kestää ennen kuin EU:n liittyminen sopimukseen toteutuu?

– Millaiseksi komissio on ajatellut Euroopan parlamentin roolin sopimuksen seurantaprosessissa?

– Millä muulla tavalla komissio toimii konkreettisesti varmistaakseen, että jäsenvaltiot allekirjoittavat ja ratifioivat Istanbulin sopimuksen? Mitä toimia sopimuksen asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi on suunniteltu niiden jäsenvaltioiden varalta, jotka jo ovat sen ratifioineet?

– Miten komissio aikoo seuraavaksi toimia naisiin kohdistuvan väkivallan ja sukupuoleen perustuvan väkivallan lopettamiseksi sen tiedotuskampanjan lisäksi, johon myös Euroopan parlamentti osallistuu yhdessä sen kanssa?