Parlamento klausimas - O-000122/2016Parlamento klausimas
O-000122/2016

  ES prisijungimas prie Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija)

  Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000122/2016
  Komisijai
  Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
  Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, PPE frakcijos vardu
  Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues, Julie Ward, S&D frakcijos vardu
  Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, ALDE frakcijos vardu
  Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Verts/ALE frakcijos vardu
  Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat, GUE/NGL frakcijos vardu
  Helga Stevens, Julie Girling

  Procedūra : 2016/2966(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  O-000122/2016
  Pateikti tekstai :
  O-000122/2016 (B8-1806/2016)
  Balsavimas :
  Priimti tekstai :

  Tarptautinės smurto prieš moteris panaikinimo dienos išvakarėse Europos Parlamentas pažymi, kad padaryta nedaug pažangos kovojant su smurtu prieš moteris ir smurtu dėl lyties.

  Smurtas prieš moteris ir smurtas dėl lyties – tai pagrindinių teisių pažeidimas ir kraštutinė diskriminacijos forma, o tai yra ir lyčių nelygybės priežastis, ir pasekmė.

  2016 m. kovo 4 d. Komisija pasiūlė, kad ES prisijungtų prie Stambulo konvencijos – pirmosios teisiškai privalomos priemonės dėl smurto prieš moteris prevencijos ir kovos su juo tarptautiniu lygmeniu. Konvenciją pasirašė visos ES valstybės narės, tačiau tik keturiolika iš jų ją ratifikavo. ES prisijungimas suteiks daugiau veiksmingumo ir nuoseklumo jos vidaus ir išorės politikai, kovojant su smurtu prieš moteris ir smurtu dėl lyties ir užkertant jam kelią visoje Europoje, ir užtikrins geresnį šiuo tikslu patvirtintų ES teisės aktų, programų ir lėšų įgyvendinimą. Šiuo prisijungimu bus prisidedama prie platesnių ES tikslų lyčių lygybės, kovos su diskriminacija, visuomenės sveikatos ir ekonomikos augimo srityse. Taip pat bus padidinta ES atskaitomybė ir jos vaidmuo kovojant su smurtu prieš moteris ir smurtu dėl lyties tarptautinėje arenoje. Be to, bus užtikrinta, kad bus surinkta daugiau ir geresnių duomenų Europos lygmeniu dėl smurto prieš moteris pobūdžio ir masto. Galiausiai dėl ES prisijungimo prie Stambulo konvencijos bus vėl daromas politinis spaudimas valstybėms narėms, kad jos ratifikuotų šią priemonę.

  – Kokia dabartinė derybų dėl ES Stambulo konvencijos pasirašymo ir sudarymo padėtis?

  – Kokie yra konkretūs veiksmai, kurių ėmėsi Komisija, kad paspartintų derybas Taryboje?

  – Komisijos nuomone, kiek laiko prireiks siekiant, kad ES prisijungtų prie konvencijos?

  – Kokį Europos Parlamento vaidmenį konvencijos stebėsenos procese numato Komisija?

  – Kokių kitų konkrečių veiksmų imasi Komisija siekdama užtikrinti, kad valstybės narės pasirašytų ir ratifikuotų Stambulo konvenciją? Tais atvejais, kai valstybės narės jau yra ratifikavusios konvenciją, kokie veiksmai numatyti siekiant tinkamai užtikrinti šios priemonės įgyvendinimą?

  – Neatsižvelgiant į informuotumo didinimo kampaniją, kurią bendrai vykdo Komisija ir Europos Parlamentas, kokius kitus konkrečius veiksmus numatė Komisija siekdama panaikinti smurtą prieš moteris ir smurtą dėl lyties?